Türkiye Bayraktar, üretim ve alan d???nda yayla serac?l???n?n yayg?nla?t?r?lmas?,

Türkiye Ziraat Odalar Birli?i (TZOB) Genel Ba?kan??emsi Bayraktar, yaz?l? aç?klamas?nda modern seralar?n kurulmas?, yaylaserac?l???n?n yayg?nla?t?r?lmas? ve tar?mda teknolojinin kullan?lmas?n?n etkilioldu?unu belirtti.Türkiye Ziraat Odalar Birli?i Genel Ba?kan? ?emsi Bayraktar,Türkiye’de yap?lan örtü alt? üretimin, ekolojik ko?ullar?n k?smen veya tamamenkontrol alt?na al?narak yeti?tirilen ürünlerin döneminin uzat?lmas?na ya damevsimleri d???nda yeti?tirilmesine olanak sa?lad???n? bildirdi.Bayraktar, üretim ve alan d???nda yayla serac?l???n?nyayg?nla?t?r?lmas?, modern seralar?n hayata geçirilmesi ve tar?mda uygulananteknolojinin çok etkili oldu?unu vurgulad?. Örtü alt? tar?mda erik, kay?s?,?eftali ve üzümünde yeti?tirildi?ine dikkat çekti.

ANTALYA, ADANA VEMERS?N’DE ÖRTÜ ALTI TARIM %78,5?emsi Bayraktar; bu üç ilde iklim ko?ullar?n uygun olmas?nedeniyle örtü alt? tar?m üretiminin Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerindegeli?ti?ini söyledi. Bayraktar; toplamda alt? yüz doksan iki bin dekar örtülütar?m alan?n?n yüzde 38,8’i Antalya’da, yüzde 24,2’sinin Mersin’de, yüzde 15’ininAdana’da oldu?unu ifade etti. Örtülü tar?m alanlar?n yüzde 78,5’inin bu üçilimizde oldu?unu bildirdi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bayraktar, örtü alt?nda yeti?tirilen ürünlerin yüzde 94,1’inisebzelerin ve yüzde 5,9’unu meyvelerin olu?turdu?unu belirtti. Konu?mas?n?ndevam?nda, otuz be? çe?it sebzenin yeti?tirildi?ini belirtti. örtü alt?nda 6milyon 743 bin ton sebze, 422 bin meyve üretildi.??LETMELER?N REKABETGÜCÜ ARTTILRILMALIBayraktar; sektöre verilen te?vikler sayesinde kayda de?erbir art?? ya?and???n?, kay?t alt?na alma ve izlenebilir üretim modeliylegüvenilir ürünler elde edildi?ini belirtti ve örtü alt? iyi tar?m uygulamalar?,biyolojik mücadeleye verilen destek, bombos ar?s? deste?i gibi te?vikler,ülkemizdeki örtülü tar?m alt?n? önemli bir yere getirdi?ini bildirdi. Bayraktar, aç?klamas?n? örtü alt? yeti?tiricili?ininartt?r?lmas? için maliyetlerin dü?ürülmesi ve iletmelerin rekabet gücünün artt?r?lmas?n?ngerekli oldu?u de?erlendirmesinde bulundu.