TOPLUMSAL ba?layacaklard?r. Bu süreç, siyasal tutumlar?n?da ?ekillendirir. ara?t?rmalara göre

TOPLUMSAL C?NS?YET VE S?YASETPolitik bilimler siyaseye kimlerin kat?ld???n? bulmay? ve hangi faktörlerin kat?l?m? kolaylast?rd?g?n?cözmeyi hedeflemi?lerdir. Aristo ve Campbell kad?nlar?n siyasi alandaki rollerine odaklanm??t?r. Tart??malar?n ço?unun kayna??nda kad?nlar?n erkeklerden farkl? bir siyasi kimli?i oldugunu öngörmü?lerdir. Bu önermede toplumun siyaseti ‘erkek i?i olarak görmekte ve kad?nla siyaset kavram?n? ba?da?t?rmamaktad?r.Kad?nlarla erkekler k?yasland???nda kad?nlar?n siyasete bak?? ac?lar? ve neden siyasete kat?l?d?klar? konusundaki dü?ünceleri erkeklerden farkl? oldu?u bilinmektedirSiyasetteki cinsiyet ayr?m? karma??k bir konudur.Pekcok etken bu ayr?m?n olu?mas?nda önemli rol oynakmaktad?r.Cinsiyet ayr?m?n temelindede konudan konuya farkl?l?k gösterebilir.

Örnegin; özgürlükler bar??la sava?la ilgili bir olay kad?nlar? daha cok etkileyebilir ve s?rf bu nedenle cinsiyete dayal? farkl? siyasi önermeler görülebilir.1950 ve 1960 l? y?llarda siyaset bilmi kavram?nda yukardada belirtti?imiz gibi kad?nlar edilgen duygusal  siyaseteil?kin konularda bilgisiz e?ilim gösterdiklerine de?inilmektedir.Bak?ld???nda erkekler sald?rgan hareketleri ve güc kullan?m?na daha cok tarafken kad?nlar zor durumlara yard?m politikalar?n? onaylamakta cocuk haklar? konusunda özgürlük konular?nda kendilerini ilgilendiren olumlu uygulamalar? desteklemektedir.Carnaghan ve Bahry’e (1990) göre, cinsiyet farl?l?klar? belirli siyasal konulardaki tutumlar aç?s?ndan özellikle önem kazanmaktad?r .Gilligan gibi ahlaki yönelim üzerine ara?t?rmalar yapanlar, erkekler ve kad?nlar aras?ndaki  ahlak örüntüsünde ve ahlaki yarg?da temel farkl?lar oldu?unu belirtmi?tirCarnaghan ve Bahry (1990) kad?nlar?n kendilerine özgü alg?lar?n?n davran??lar?n?daetkilece?ini savunmu?lard?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bu faaliyetlerin çogu gün içinde yapt???m?z eylemlerdir. Bilindi?i üzere kad?nlar siyasal konulardan ziyade ev ve anne rolleri gibi kendi cinslerine uygun görülen rollerle daha fazla ilgilenmek durumunda kal?rlarKad?nlar Siyasi olaylarla ilgilendikçe politik dü?ünme ve becerilerini kullanmaya ba?layacaklard?r. Bu süreç, siyasal tutumlar?n?da ?ekillendirir.

ara?t?rmalara göre ev d???nda çal??an kad?nlar?n cinsiyet rolleri ve e?itlik konular?nda daha çok liberal ve feminist dü?üncelere ula?t?g?gercegi görülmü?türKad?nlar?n ve Erkeklerin siyasi görü?leri aras?nda farkl?l?klar?n  var olup olmad?g?n? –bu farkl?l?klar zaman içinde de?i?ime u?rasa bile- konusu ilgi çekicidir, ancak bu resmin sadece bir parças?d?r temel sorunsal cinsiyetin siyasal tutumlar üzerinde etkiye sahip olup olmad?g?yla s?n?rland?r?lamaz.Kad?nlar?n siyasal tutumlar?ndaki sözü edilen de?i?ken de?erler  için getirilen ilk aç?klamalar siyaset, sald?rganl?k ve erkeksilikle (maskülenlikle) ba?lant?l?  oldugu dü?ünülen tart??malara dayal? olmu?turBu görü?e  göre, gerçek son derece basittir: Kad?nlar fiziksel olarak farkl?d?rlar ve bu da onlar?n siyasal olarak da erkeklerden farkl? olmalar?na neden olmaktad?r.Özetle siyasi faaliyetleri kad?nlar?n erkeklerden daha az kat?l?mda bulunduklar?na neden olarak bir cokgerekce s?ralanabilir. Bunlar? dört madde halinde ele almak mümkündür bunlar; Ailevi sorumluluklar kat?l?m için gerekli e?itim yetersizli?i ayr?mc?l?k ve cinsiyet rolü sosyalle?mesiKad?nlar?n özel hayat?ndaki ona verilmi? olan sorumluklar siyasi etkinli?e kat?lmaya engel te?kil etmektedir.Gün içinde verildi?i sorumluluklardan Yorulan kad?n siyasete enerji ve zaman bulamamaktad?r.

McGlen ve O’Connor (1995) kad?nnlar?n siyasette etkin olmay?  isteseler bile gerekli e?itime, beceriye  sahip olmad?klar?n? vurgulamaktad?rç  Birbirleriyle ili?kili olsa da tamamen farkl? kavramlar olan ayr?mc?l?k ve sosyalle?me arac?l?g?yla siyasi alandaki cinsiyet ayr?m? aç?klanabilir. Gerçekten siyaset, geleneksel olarak maskülen bir kimligi temsil eder; bu nedenden dolay?da  politik, ekonomik ve sosyal güç erkeklerdedir.Bu noktada bakmam?z gerek asl?nda sadece siyaset aln?nda de?i? kad?n ve erke?in kar?? kar??ya geldi?i bütün alanlarda aralar?nda olan farkl?l?klar? ac?klayan toplumsal cinsiyet kuramlar? vard?rBiyolojik kuram; Kad?n ve erkek aras?ndaki farklarbiologlara göre kad?n ve erkeklerin biyolojik olarak üstlendi?i rollerdir. Bu farkl?l?klar?n do?u? nedeni kad?nlar?n do?urganl?k vas?flar?n?n olmas? ve erkeklerin olmamas?d?r.