?stenmeyen için kulland???m?z cihaz Alexandrite ve Nd:YAG dalga boylar?na

?stenmeyen tüylerden kurtulman?n en etkin, en h?zl?  ve en sa?l?kl? yolu lazer cihazlar?yla yap?lan epilasyondur.Lazer epilasyon, çevre dokulara zarar vermeden k?l kökünde kal?c? hasar meydana getirerek etki eder. Klini?imizde Amerika’da  ” En ?yi Lazer Epilasyon Cihaz? ” alm?? olan Cynosure Elite lazer cihaz? kullan?lmaktad?r. FDA onay?na sahip bu cihaz lazer epilasyonda hekimimizin denetiminde uzman ekibimiz taraf?ndan uygulanmaktad?r. Lazer epilasyon uzman olmayan ki?iler ve FDA onay?na sahip olmayan cihazlar ile yap?ld???nda kal?c? hasarlara neden olabilmektedir.

Güvenli lazer epilasyon için klini?imize ba?vurabilirsiniz.Lazer epilasyon için kulland???m?z cihaz Alexandrite ve Nd:YAG dalga boylar?na sahip oldu?undan tüm cilt tiplerinde yaz/k?? i?lem yap?labilmektedir.Alexandrite Lazer: 755 nm Alexandrite dalga boyu k?la rengini veren melanin pigmenti taraf?ndan yo?un bir ?ekilde emilir. Yüksek melanin emilimi ile lazer epilasyonda alt?n standartt?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Özellikle aç?k tenli koyu renk k?llara sahip ki?ilerde mükemmel sonuçlar verir.Nd:YAG Lazer: 1064 nm dalga boyuna sahip Nd:YAG lazer ABD’de zencilere epilasyon yapabilmek için geli?tirilmi?tir. Melanin emilimi çok az olan bu dalga boyu bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde güvenle kullan?lmaktad?r. Erkek s?rt ve gö?üs bölgesi gibi derin tutulumlu k?llarda çok ba?ar?l? olan Nd:YAG dalga boyu ile yaz aylar?nda da güvenle epilasyon yap?labilmektedir.

?nce tüylerin epilasyonunda da Nd.YAG lazer ile kal?c? sonuçlar al?nmaktad?r.Lazer epilasyon ortalama kaç seans gerektirir ?Hormon bozuklu?u olmayan ki?ilerde lazer epilasyon için ortalama 5-6 seans yeterlidir. Ancak herkesin k?l yap?s? ve k?l miktar? farkl? oldu?undan lazer epilasyonun ki?iden ki?iye seans say?s? de?i?mektedir.Lazer epilasyon seans? ne kadar sürer?Lzaer epilasyonun seans süresi uygulama yap?lacak bölgeye göre de?i?ir. Yüz bölgesi 5 dakika sürerken tüm vücut lazer epilasyonu 45 dakika – 1 saat kadar sürmektedir.Lazer epilasyon seans aral?klar? ne kadar olmal?d?r?Lazer epilasyonda seans aral?klar? vücut bölgelerinde 6-8 hafta, yüz bölgesinde ise 4-6 haftad?r.Lazer epilasyon kimlere yap?lamaz?HamilelerEpilepsi gibi ???k çakmas?n?n tetikleyebilece?i hastal??? olan ki?ilerAlt?n preparat? kullanan ki?ilerAntikoagülan ilaç kullanan ki?ilerRoaccutane gibi isotretinoin etken maddesini içeren ilaçlar? son 6 ayda kullanan ki?ilerUygulama yap?lacak alanda aktif uçuk, yara, si?il gibi cilt problemleri olan ki?iler14 ya??ndan küçüklerI???a kar?? hassasiyeti ve alerjisi olan ki?ilerLazer epilasyon yaz aylar?nda yap?l?r m? ?Alexandrite lazerle epilasyon  yap?laca?? zaman solaryum ve güne?te bronzla?man?n üzerinden minimum 1 ay, Nd:YAG lazerde ise 10 gün geçmesi yeterlidir.

Klini?imizde Nd:YAG lazer ile yaz aylar?nda epilasyon yap?lmaktad?r.Lazer epilasyon güvenli midir, yan etkileri nelerdir?Lazer cihazlar? radyasyon da??tmaz, kanserojen özellikleri yoktur. FDA onayl? cihazlarla yap?lan lazer epilasyon son derece güvenlidir. Lazer epilasyonun doktor denetiminde uzman ve deneyimli ki?iler taraf?ndan uygun dozlarda uygulanmas? önemlidir.

Lazer epilasyon uygulamas?ndan hemen sonra hafif bir ödem ve/veya k?zar?kl?k olu?mas? normaldir. Bu belirtiler lazer epilasyon tedavisinin etkinli?inin kan?t?d?r. Bu durum genellikler 1-2 saat sonra geçer.Lazer epilasyon sonras? nelere dikkat etmek gerekir?Lazer epilasyon uygulamas?ndan sonra 24 saat süresince s?cak suda banyo yap?lmamas? önerilir, ?l?k du? al?nabilir.1 hafta boyunca kese, peeling gibi tahri? edici uygulamalardan kaç?lmal?d?r.Güne? gören bölgelere lazer epilasyon yap?ld???nda mutlaka SPF 35 ve üzeri güne? koruyucu krem kullan?lmal?d?r.Lazer epilasyon uygulamas?n? takip eden 10 gün boyunca aktif güne?e ç?k?lmamal? ve solaryuma girilmemelidir.