?STANBUL ve yorum yapmaya olanak sa?layan bilgilerdir. Verilerin olu?turulmas?nda

 

 

?STANBUL
KÜLTÜR ÜN?VERS?TES?

SOSYAL
B?L?MLER ENST?TÜSÜ

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

E – MBA
2017-18GÜZ DÖNEM?

B?L?MSEL
ARA?TIRMA YÖNTEMLER? ve YAYIN ET???

DÖNEM ÖDEV?

VER?LER?N ANAL?Z? ve YORUMLANMASI

MURAT
GEM?C?

1600007118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilerin analizi ve yorumlanmas?n?n  Bilimsel Ara?t?rma Yöntemleri aç?s?ndan
önemini ve yöntemlerini izah etmeden önce veri ne demektir ? Bunu k?saca
aç?klamak isterim;

 

 

VER?

 

Dilimize ?ngilizce’de ki data
kelimesinden tercüme edilmi? olan veri, bir konu hakk?ndaki ara?t?rma, bilgi
edinme, tart??malara dayanan, ak?l yürütme sonucunda olu?mu? olan, ham
i?lenmemi? ve yorum yapmaya olanak sa?layan bilgilerdir.

 

Verilerin olu?turulmas?nda ölçüm,
say?m, ara?t?rma, gözlem ve deney yöntemleri kullan?l?r.

 

Verileri grupland?r?rken 2 ana ba?l?k alt?nda
inceleyebiliriz.

 

1-    Nitel Veri :

 

Genel olarak bahsetmek gerekirse,
de?erleri say?sal olmayan, belli bir yap? özelli?i ta??yan verilerdir. “Nas?l? Neden ? Ne ?ekilde?” ?eklindeki
sorulara cevaplar aran?r.

 

Örn: Cinsiyet, E?itim durumu v.s

 

Nitel veriyi de 2 alt ba?l?kta
inceleyebiliriz.

 

S?n?flanabilen Nitel Veri: 

 

Birbirinden ayr? olarak isim bildiren,
kod ve numara ile farkl?l?klar? belirtilebilen ve s?n?flara ayr?lan
verilerdir. 

 

Özellikle Ta??tlarda Kullan?l?r : kara, hava ve deniz ta??tlar?:

S?ralanabilen
Nitel Veri:

 

Bir miktardan ziyade konum, s?ra ve as
üst ili?kisini derecelendirilmesi ile elde edilen verilerdir.

 

Ö?rencilerin ba?ar? durumu:  pekiyi, iyi, orta. Askeriyedeki Rütbeler:
albay, yarbay, subay, astsubay.

 

 

 

2-   
Nicel Veri :

 

De?erleri ölçüm ve tart?m sonucu
de?erleri saptanan say?sal özelliklerini belirten, aral?kl? ölçekli veya
orant?l? ölçekli de?i?kenler. Bir deneyin say?labilir, ölçülebilir
özelli?ini veren verilerdir. Nicel ara?t?rmalarda Ne kadar? Ne miktarda? Ne
kadar s?k? Ne kadar yayg?n?” vb. gibi sorulara cevaplar aran?r.

 

Sürekli nicel veri ve kesikli nicel
veri olmak üzere iki türü vard?r.

 

Sürekli nicel veri:
Ondal?kl? de?erler alabilen nicel verilerdir. Boy
uzunlu?u, kilo,vs..

Kesikli nicel veri: Say?larak elde edilen ve tam say?l? de?erlerdir. Nüfus, ö?renci
say?s?, hane halk? say?s?.

 

 

Yrd.Doç.Dr. Ali Gurbeto?lu’nun
haz?rlad??? a?a??daki tabloda Nitel – Nicel ara?t?rmalar?n?n ve veri
analizlerinin bak?? aç?s? daha anla??labilir olacakt?r.Genel olarak bakacaksak
Nitel veri, verilerin nitelikleri ve özellikleri ile ayr??t?r?l?r, nitel veri
ise verilerin say?sal de?erleri ile ilgilenir.

 

 

 

 

 

 

 

VER?LER?N 
YORUMLANMASI  ve  DE?ERLEND?R?LMES?

 

 

Yorumlama,
çözümlenmi? verilere, ara?t?rma amaçlar? do?rultusunda anlam verme i?lemidir.

 

Yöntem bilgisi olarak Verilerin
yorumlanmas?nda ara?t?rmac? belli yorum ölçütleri vermek zorundad?r.  Bu ç?kabilecek olas? sonuçlara göre hangi
kararlar?n verilebilece?inin bir ifadesidir. Örnek: Uzman de?erlendiriciler
aras? uyum en az 7 oldu?u ve 10 üzerinden ortalama 6.5olarak de?erlendirilen
yeterliliklerin önemli say?laca??n?n kabulü ve yorum ölçütleridir. Yorum
ölçütleri, veriler toplanmadan ortaya konur, topland?ktan sonra de?il.

 

 

 

Çözümlenen
verilerin de?erlendirilmesi, eldeki hipotezlerin ne ölçüde desteklendi?inin
ortaya ç?kar?lmas? a?amas? ara?t?rmac?n?n en çok dikkat isteyen ve en üretken
dönemidir. Ara?t?rmac?n?n öne sürdü?ü çe?itli ve alternatifli hipotezleri,
tahminleri olacakt?r. Bunlar?n bir k?sm? desteklenmi? bir k?sm? ise ya hiç
desteklenmemi? veya tamamen yanl??l?klar? ortaya ç?km?? olabilir.

 

Ancak bütün bunlar
bilim aç?s?ndan faydal? sonuçlard?r. ?öyle ki yanl??l??? kan?tlanm?? bir
hipotez do?rulu?u desteklenmi? bir hipotez kadar k?ymetli olabilir. Bu nedenle
ara?t?rmac? verileri de?erlendirirken bu noktaya dikkat ederek ve aç?k
gönüllülükle yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar?n? objektif olarak ortaya
koymal?d?r. Desteklenmi? hipotezler zaten belirli bir fayday? beraberinde getirecektir.
Desteklenmemi? veya ilgisiz oldu?u ortaya ç?kan hipotezler ise ba?ka
ara?t?rmac?lar?n zamanlar?n? bo?a harcamas?n? önlemek aç?s?ndan faydal?
olacakt?r.

 

 

 

 

Kaynakça

 

1-  
https://www.avvg.org.tr/yazilar/157-veri-nedir-turleri-nelerdir.html

2-  
http://slideplayer.biz.tr/slide/1889211/

3-  
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVmVyaQ