SPORDA ba?kalar?yla mücadelesi vard?r. Bu mücadele bir bak?ma insanlar?

SPORDA
??DDET

Sporda ?iddet hem ülkemizde hem de
dünyada çok görülen toplumsal bir sorun. Sporun her alan?nda görülmektedir. Tüm
spor dallar?n?n kayna??nda insan?n kendisiyle ve ba?kalar?yla mücadelesi
vard?r. Bu mücadele bir bak?ma insanlar? sald?rganl??a iter. Her ya? ve e?itim
durumundaki insanlar?n sporda ?iddete yöneldi?i, lise mezunu ve ço?unlukla
ö?renci olan erkek bireylerin bu vakalara daha fazla kar??t??? görülmektedir.
Kad?nlar?n da ?iddete yöneldi?i ancak erkeklere oranla çok daha az kar??t???
belirlenmi?tir. Ara?t?rma sonucuna göre; taraftarlar?n sporda ?iddeti en fazla
futbol müsabakalar?nda gerçekle?tirdi?i ve yasalar do?rultusunda y?llara göre ya?anan
bu ?iddete farkl? ?ekillerde ba?vurduklar? belirlenmi?tir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sporda ?iddet konusunu seçtim çünkü
sporda ?iddet günümüzde çok büyük bir sorun. Spor ülkemizde çok fazla etkili
olan bir alan. Kad?n, erkek, çocuk, herkes spor müsabakalar?n? ilgiyle takip
ediyor. Spor her ne kadar bir e?lence kayna?? olsa da i?in içine rekabet girdi?i
için olay e?lenceden ç?k?p farkl? olaylara dönü?üyor. Rekabet an?nda insanlar
sald?rganla??p birbirleriyle kavga edebiliyor. Günümüzde en fazla futbol
müsabakalar?nda ya?ansa da basketbol, voleybol gibi spor müsabakalar?nda da kavga,
küfür gibi sporda ?iddet örnekleri ya?an?yor. Bende günümüzde oldukça fazla
rastlanan bu olay? anlat?p, ülkemizde ve dünyada ne gibi olaylar ya?and???n?,
neden ya?and???n? anlatmak, bu sorunu daha iyi anlamak için bu konuyu seçtim.

Her ne kadar futbolun kökenini
?ngiltere’ ye dayansa da yayg?n kanaatin aksine ?ngiltere holiganizm’ in do?du?u
yer de?ildir. Meydana gelen ilk olay 1908 y?l?nda Manchester United
oyuncular?n?n Macaristan’daki bir maç s?ras?nda sald?r?ya u?ramas?d?r. Günümüze
dönersek, holiganizm olarak tabir edilen saha içinde ve çevresinde görülen
?iddet olaylar? oldukça büyük bir sosyal problem halini alm??t?r. Bu konuya
yetkililerin e?ilmesini sa?layan olay trajik Heysel Facias?d?r. 29 May?s
1985’te Belçika’n?n Brüksel ?ehrinde ?ngiltere’nin Liverpool ve ?talya’n?n
Juventus tak?mlar? aras?ndan oynanan maçta, seyirciler aras?nda bir karga?a
ç?km?? ve meydana gelen olaylar 39 ki?inin ölümü ve 200 ki?inin yaralanmas?yla
sonuçlanm??t?r. Yap?lan de?erlendirme sonucu UEFA, ?ngiltere’yi kusurlu bulmu?
ve ?ngiliz tak?mlar? UEFA müsabakalar?ndan süresiz men
edilmi?tir(www.ntvspor.net). Bu olay ayr?ca Avrupa 9 Konseyi’nin konuyu ele
almas?n? sa?lam??t?r. Konsey, 25-Eylül-1986 tarihinde Strazburg’da “Sportif
Kar??la?malar?nda ve Özellikle Futbol Maçlar?nda Seyircilerin ?iddet ve
Ta?k?nl?klar?na Dair Avrupa Sözle?mesi”ni hayata geçirmi?tir.

Daha sonra ise bir ba?ka büyük
facia kendisini ?ngiltere’de göstermi?tir. 15-Nisan-1989’da ?ngiltere Federasyon
Kupas? yar? final kar??la?mas? Liverpool Notthingham Forest kar??la?mas?nda
ç?kan karga?a 96 ki?inin ölümü ile sonuçlanm??t?r. Bu iki olay yetkililerin bu
konuyu önemsemesini sa?lam?? ve konu ile ilgili uluslararas? örgütlerin
çal??malar?, üniversitelerin ara?t?rmalar?n? artt?rm??t?r. Belki o günlerden bu
yana bu kadar ki?inin öldü?ü olaylar meydana gelmemi?tir ancak ?iddet eylemleri
her zaman devam etmi?tir. Sporda ?iddete futbol sahalar? d???ndan bir örnek
vermek gerekirse de 15- Ocak-2007’de Avustralya Aç?k Tenis Turnuvas?’n?n ilk
gününde, H?rvat Mario Ancic ile Japon Go Soeda aras?nda yap?lan maçta
tribünlerde bulunan S?rp taraftarlar?n H?rvat taraftarlar aleyhine tezahürat
yapmas?yla ba?layan kar??l?kl? at??malar kavgaya dönü?mü? ve olaya müdahale
eden polis, 150 kadar taraftar? d??ar? ç?kartm??t?r (Habertürk, 2017).