SPORDA ba?kalar?yla mücadelesi vard?r. Bu mücadele bir bak?ma insanlar?

SPORDA??DDETSporda ?iddet hem ülkemizde hem dedünyada çok görülen toplumsal bir sorun.

Sporun her alan?nda görülmektedir. Tümspor dallar?n?n kayna??nda insan?n kendisiyle ve ba?kalar?yla mücadelesivard?r. Bu mücadele bir bak?ma insanlar? sald?rganl??a iter. Her ya? ve e?itimdurumundaki insanlar?n sporda ?iddete yöneldi?i, lise mezunu ve ço?unluklaö?renci olan erkek bireylerin bu vakalara daha fazla kar??t??? görülmektedir.Kad?nlar?n da ?iddete yöneldi?i ancak erkeklere oranla çok daha az kar??t???belirlenmi?tir. Ara?t?rma sonucuna göre; taraftarlar?n sporda ?iddeti en fazlafutbol müsabakalar?nda gerçekle?tirdi?i ve yasalar do?rultusunda y?llara göre ya?ananbu ?iddete farkl? ?ekillerde ba?vurduklar? belirlenmi?tir.Sporda ?iddet konusunu seçtim çünküsporda ?iddet günümüzde çok büyük bir sorun. Spor ülkemizde çok fazla etkiliolan bir alan.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Kad?n, erkek, çocuk, herkes spor müsabakalar?n? ilgiyle takipediyor. Spor her ne kadar bir e?lence kayna?? olsa da i?in içine rekabet girdi?iiçin olay e?lenceden ç?k?p farkl? olaylara dönü?üyor. Rekabet an?nda insanlarsald?rganla??p birbirleriyle kavga edebiliyor. Günümüzde en fazla futbolmüsabakalar?nda ya?ansa da basketbol, voleybol gibi spor müsabakalar?nda da kavga,küfür gibi sporda ?iddet örnekleri ya?an?yor. Bende günümüzde oldukça fazlarastlanan bu olay? anlat?p, ülkemizde ve dünyada ne gibi olaylar ya?and???n?,neden ya?and???n? anlatmak, bu sorunu daha iyi anlamak için bu konuyu seçtim.Her ne kadar futbolun kökenini?ngiltere’ ye dayansa da yayg?n kanaatin aksine ?ngiltere holiganizm’ in do?du?uyer de?ildir.

Meydana gelen ilk olay 1908 y?l?nda Manchester Unitedoyuncular?n?n Macaristan’daki bir maç s?ras?nda sald?r?ya u?ramas?d?r. Günümüzedönersek, holiganizm olarak tabir edilen saha içinde ve çevresinde görülen?iddet olaylar? oldukça büyük bir sosyal problem halini alm??t?r. Bu konuyayetkililerin e?ilmesini sa?layan olay trajik Heysel Facias?d?r. 29 May?s1985’te Belçika’n?n Brüksel ?ehrinde ?ngiltere’nin Liverpool ve ?talya’n?nJuventus tak?mlar? aras?ndan oynanan maçta, seyirciler aras?nda bir karga?aç?km?? ve meydana gelen olaylar 39 ki?inin ölümü ve 200 ki?inin yaralanmas?ylasonuçlanm??t?r. Yap?lan de?erlendirme sonucu UEFA, ?ngiltere’yi kusurlu bulmu?ve ?ngiliz tak?mlar? UEFA müsabakalar?ndan süresiz menedilmi?tir(www.ntvspor.

net). Bu olay ayr?ca Avrupa 9 Konseyi’nin konuyu elealmas?n? sa?lam??t?r. Konsey, 25-Eylül-1986 tarihinde Strazburg’da “SportifKar??la?malar?nda ve Özellikle Futbol Maçlar?nda Seyircilerin ?iddet veTa?k?nl?klar?na Dair Avrupa Sözle?mesi”ni hayata geçirmi?tir.Daha sonra ise bir ba?ka büyükfacia kendisini ?ngiltere’de göstermi?tir. 15-Nisan-1989’da ?ngiltere FederasyonKupas? yar? final kar??la?mas? Liverpool Notthingham Forest kar??la?mas?ndaç?kan karga?a 96 ki?inin ölümü ile sonuçlanm??t?r. Bu iki olay yetkililerin bukonuyu önemsemesini sa?lam?? ve konu ile ilgili uluslararas? örgütlerinçal??malar?, üniversitelerin ara?t?rmalar?n? artt?rm??t?r.

Belki o günlerden buyana bu kadar ki?inin öldü?ü olaylar meydana gelmemi?tir ancak ?iddet eylemleriher zaman devam etmi?tir. Sporda ?iddete futbol sahalar? d???ndan bir örnekvermek gerekirse de 15- Ocak-2007’de Avustralya Aç?k Tenis Turnuvas?’n?n ilkgününde, H?rvat Mario Ancic ile Japon Go Soeda aras?nda yap?lan maçtatribünlerde bulunan S?rp taraftarlar?n H?rvat taraftarlar aleyhine tezahüratyapmas?yla ba?layan kar??l?kl? at??malar kavgaya dönü?mü? ve olaya müdahaleeden polis, 150 kadar taraftar? d??ar? ç?kartm??t?r (Habertürk, 2017).