Samenvattting de onderzoekers. “Ook het vinden van leerkrachten in

Samenvattting1Flinke personeelstekorten verwacht in techniek, zorg en onderwijs Werkgeverszullen ook de komende jaren moeite hebben met het vervullen van vacaturesbinnen het onderwijs en de zorg-, techniek- en ICT-sector.Datblijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van het Researchcentrum voorOnderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.ICT”Voor 87 procent van de vraag naar ICT’ers, voornamelijk op hogereniveaus zoals software- en applicatieontwikkelaars, worden grote knelpuntenverwacht”, aldus de onderzoekers.”Ook het vinden van leerkrachten in het basisonderwijs, waarvoor debehoefte aan vervanging van vertrekkend personeel groot is, wordtmoeilijk.

“TechniekBij technische beroepen gaat het onder meer om moeilijk te vervullenvacatures.Hoewel het aantal afgestudeerden met een techniek- of informaticadiplomatoeneemt, blijven er volgens de onderzoekers grote knelpunten bestaan. Ditheeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden eenbaan zoeken in de techniekZorg”Mede door de stijging van de zorguitgaven worden er ook problemenverwacht in de personeelsvoorziening voor functies op zowel hoog als middelbaarniveau in de zorgsectorDe perspectieven op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren de komende jarengemiddeld genomen goed. Wel bestaan er grote verschillen per opleidingsniveauen afstudeerrichting.JongerenVoor hbo’ers en wo’ers zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt tot2022 het best. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorgzijn de arbeidsmarktperspectieven op alle niveaus goed.Over het algemeen geldt dat jongeren met een hoger opleidingsniveau beterekansen op de arbeidsmarkt hebben dan jongeren met een lager opleidingsniveau.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

“Op wo-niveau heeft 50 procent van de gediplomeerden goede tot zeergoede perspectieven op een baanVoor hbo’ers ligt het percentage op 43 procent. Het is beslist niet zo dat de markt geen behoefte heeft aanvakmensen.”WerkgelegenheidTot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000toenemen. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1procent per jaar. De grootste werkgelegenheidsgroei wordt binnen de zorg,groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheidverwacht.Het ROAverwacht dat tot 2022 ruim anderhalf miljoen arbeidskrachten vervangen moetenworden doordat werknemers van beroep wisselen of stoppen met werken. De resthangt samen met een toename van de werkgelegenheid door economische groei.

 Orginele artikel: https://www.nu.nl/carriere/5033786/flinke-personeeltekorten-verwacht-in-techniek-zorg-en-onderwijs.html                        Samenvattting2Werknemers hebben een natuurlijke neiging om beter te worden’   Werknemers en leidinggevenden moeten stoppen methet houden van beoordelingsgesprekken. Niemand heeft er zin in en het kost teveel tijd. Ga medewerkers in plaats daarvan proberen beter te maken met doorlopendecoaching.Dat is de boodschap van Kilian Wawoe, docent aan de Vrije Universiteit inAmsterdam, die jarenlang onderzoek deed naar het meten van prestaties op dewerkvloer.Wawoe maakt de vergelijking met chirurgen, piloten en diepzeeduikers.

Indie sectoren is het normaal dat medewerkers constant met elkaar praten over hoede prestaties verbeterd kunnen worden.Beter presterenEn in tegenstelling tot wat leidinggevenden denken, hebben medewerkers ookbehoefte aan iemand die tegen ze zegt hoe ze beter kunnen presteren, denktWawoe. Wawoe baseert zijn conclusies op basis van eerder wetenschappelijkonderzoek en eigen onderzoek op de werkvloer. Zo blijkt dat werknemers en managers gefrustreerdraken van het traditionele beoordelingsgesprek.

Ook zouden bijvoorbeeld mannenstructureel hogere beoordelingen krijgen dan vrouwen.Wawoe was benieuwd hoe het beter kan.Rendement Hij deed daarom interviews met zo’n honderdveertig werknemers enmanagers in verschillende beroepsgroepen. Verder waren er een aantalfocusgroepen met opgeteld ruim tweehonderd deelnemers. “Waar het mij om gaat, is dat het rendement van wat we nu doen, onszeventig miljoen uur per jaar kost en waarschijnlijk 1 miljard euro. Endat is een conservatieve schatting. We besteden er dus miljarden aan en wekrijgen er niks voor terug.

“Waarom wordt het dan wel gebruikt? Volgens Wawoe wordt er vanwege debelangen van vakbonden en directies niet getornd aan het beoordelingsgesprek.”En dat zijn nou net de twee partijen die de cao bespreken.”Vakbonden vrezen dat leidinggevenden niet eerlijk beoordelen zonder hetbeoordelingsgesprek en de objectieve doelen die daaraan gekoppeld zijn.

Leidinggevenden willen volgens de onderzoeker op hun beurt een systeem datze in overeenstemming is met het budget.LessenOp basis van teams die goed presteren, heeft Wawoe een aantal lessen voorbedrijven. Zo raadt hij werkgevers aan eens goed te kijken naar de verdelingvan de beoordelingscijfers. Als een groep structureel hoger scoort, kan er weleens iets mis zijn met het systeem.

Denk er verder over na of je als werkgever je medewerkers eigenlijk welgoed coacht. Als blijkt dat er binnen het bedrijf niet genoeg expertise is,huur die expertise dan in.De belangrijkste concrete tip van Wawoe is een tweestapsschaal bij debeoordeling van werknemers. Verder adviseert de docent het zogenoemde prosociaal belonen. Als jewerknemers extra wil gaan belonen, laat het team dit dan zelf bepalen. Wawoe verwacht niet dat ondernemingen dit morgen meteen overnemen, maar optermijn verwacht hij dat het beoordelingsgesprek niet meer gebruikt zal worden.

Orgineelartikel: https://www.nu.nl/ondernemen/5050892/werknemers-hebben-natuurlijke-neiging-beter-worden.

htmlSamenvattting3De Brexitbeter begrijpen? Kan dan naar het uit onzekerheid geboren seksisme van deBritse manInEuropa doen ze zo vrouwelijk, en vrouwelijk, dat wil de Britse man hoe dan ookniet zijn.Peterboroughheeft een redelijk diverse bevolking, er wonen bijvoorbeeld relatief veelOost-Europeanen, die er werk vinden in voorraadmagazijnen van internetwinkelsof op de nabijgelegen akkers. Het is ook een stadje waar journalisten graagheen gaan als ze een ongenuanceerde mening van een passerende boze witte Britnodig hebben.

Eénenzestig procent stemde er voor Brexit.Inieder land vind je andere regels voor wat mannelijk is, en wat niet. Hoe eenechte man zich hoort te gedragen, wat hij eet en drinkt, hoeveel fysiek contacthij mag maken met andere mannen.         De keuze voor Brexit was een keuze voor een bepaalde opvatting van watmannelijkheid is.Vroeggeboren seksismeDeEngelse mannelijkheid kenmerkt zich door een wantrouwen jegens alles wat vanhet Europese vasteland komt. voor een Engelsman is het vrouwelijk en verdacht,’la-dee-da’, onnodige luxe voor weekhartige schuimpjes.

Ditis geen nieuw verschijnsel: in het boek Fashioning Masculinity: NationalIdentity and Language in the Eighteenth Century (1998) beschrijft Michèle Cohenhoe met name Frankrijk het moet ontgelden als verwijfde ‘ander’ waartegen deEngelse man zich diende af te zetten. Vanaf die tijd werd Frans dan ookvoornamelijk aan meisjes onderwezen; Engelse jongetjes mochten hun superieureintellectuele vermogens botvieren op Latijnse naamvallen. Datanti-Europese seksisme onder Britse mannen lijkt zich te vertalen in hun keuzevoor Brexit (een overwegend mannelijk woord overigens, behalve in… hetItaliaans). De mannen stemden over het algemeen leave, terwijl de Britsevrouwen met een kleine meerderheid remain stemden (bron: Ipsos). En het is nietvoor niets dat de Brexitonderhandelingen geplaagd worden door hettentoonspreiden van hypermannelijk gedrag, waarbij borstklopperij en verbetenafstevenen op een doemscenario wenselijker worden gevonden dan een werkzaamcompromis.

Immers, welke zichzelf respecterende man schaart zich achter ietsdat soft Brexit heet?Giftigemannelijkheid, zoals de verwarde stuiptrekkingen van een genderrol die nietlanger bij de wereld past ook wel wordt genoemd, is een term die vaak klinktals het gaat over het succes van Donald Trump, galspuwende internettrollen, degruwels van IS en marcherende neo-nazi’s. Orgineel artikel: https://www.vn.nl/brexit-britse-man-seksisme/ ElysaBugdayci