?nflamasyonu katk?da bulunurlar (Berditchevski, 2001; Tarrant ve di?., 2003).

?nflamasyonu ba?latan ajanlar, travma ve oksidan uyar?lar, endotel hücresini aktive eder. “Human Toll-Like” Reseptörler (TLR), mikrobiyal proteinleri tan?yarak, do?al immün yan?t ve inflamasyonda endotel hücresinin aktivasyonunu sa?larlar. TLR arac?l???yla proinflamatuvar sitokinlerin sal?nmas? uyar?lmaktad?r (Picard ve di?.

, 2003). TLR-2 ile tan?nan bakteriyel bir lipoprotein olan Braun lipoprotein, endotel hücresini aktive edip lökositlerin adezyonuna katk?da bulunurken, aç??a ç?kan kemokinler de lökosit aktivasyonunda rol oynar (McIntyre ve di?., 2003).Endotel aktivasyonundan sonra endotel yüzeyinde anlat?lan E- ve P-selektinler, lökositlerin endotel yüzeyine tutunmas?nda ve yuvarlanmas?nda rol oynarlar. E- ve P- selektinler, lökosit yüzeyinde anlat?lan PSGL-1 ile ba?lan?rken, lökosit yüzeyinde anlat?lan L-selektin de, endoteldeki ligandlar? (CD34, MAdCAM-1) ile ba?lan?r (Etzioni, 1999; McIntyre ve di?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

, 2003; Muller, 2002).Lökosit yüzeyinde bulunan, GPCR’nin kemokinler, kompleman ve bakteriyel peptitler gibi kemoatraktan sinyal moleküllerini tan?mas? ile lökosit aktivasyonu geli?ir. Daha sonra hücre içinden d???na yönelen sinyaller ile hücre yüzeyinde bulunan integrinler aktifle?ir (Laudanna ve di?., 2002; McIntyre ve di?., 2003; Wehrle-Haller ve Imhof, 2003).?ntegrin afinitesindeki sinyal ba??ml? de?i?iklikler, lökosit adezyonu ve göçünde önemli bir role sahiptir. ?ntegrinlerin endotel hücre yüzeyindeki ligandlar?n?, immünglobulin üst ailesinin üyeleri olu?turur. ICAM-1 ve ICAM-2, LFA-1 ve Mac-1 için, VCAM-1 ise VLA-4, ?d?2 ve ?4?7 için ligand görevi görür (Muller, 2002).

Lökositlerin aktivasyonuyla hücre içinden d???na do?ru sinyal iletimi ile integrinler aktifle?ir. Aktifle?en integrinler, endotel hücresi yüzeyindeki ligandlar?na (ICAM–1,2) ba?lan?r. Bu ili?ki ile hücre d???ndan içine do?ru sinyal iletimi gerçekle?ir. Hücre iskeletine ula?an sinyaller ile lökositlerin hareketlili?i artar (Humphries ve di?., 2003; Springer, 2002; Wehrle-Haller ve Imhof, 2003).Hücre yüzey membran proteinlerinden olan tetraspaninler, özellikle ?1 integrinler ile kompleks yap?lar olu?turarak hücre içi sinyal iletiminde rol oynar ve böylelikle lökosit adezyonuna ve göçüne katk?da bulunurlar (Berditchevski, 2001; Tarrant ve di?.

, 2003). ?2 (CD18) integrinler adezyonun bu a?amas?nda en önemli görevi üstlenirken, bir ?1 integrin olan VLA-4 de alternatif bir yoldur (Muller, 2002). ?2 (CD18) integrinler arac?l??? ile s?k? bir ?ekilde endotel hücresine tutunan lökosit bu a?amadan sonra endotelden göçe ba?lar.

Bu göçte hem lökosit hem de endoteliyal bariyerde bulunan PECAM ve JAM rol oynar. Lökosit ve endotel hücrelerindeki PECAM ve JAM molekülleri kendi aralar?nda ba?lan?rken, ayn? zamanda JAM-A LFA-1 ile, JAM-B VLA-4 ile, JAM-C de Mac-1 ile ba?lanarak göçü gerçekle?tirirler (Tablo 2.1) (Bazzoni, 2003; Ilan ve Madri, 2003).Histamin, ilk bulunan inflamasyon arac?s? olmakla birlikte daha sonra çok farkl? arac?lar bulunmu?tur. Bradikinin, P-maddesi, 5-hidroksitriptamin, prostoglandinler, lökotrienler, platelet-aktive edici faktör (PAF), kompleman sistem ürünleri, trombin ve NO bunlardan ba?l?calar?d?r.