M?s?r’?n seçilmi? ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile

M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi, ikinci
dönemi için cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu.

Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “Vatan
Hikayesi” isimli üç gün boyunca süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,
M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmak
istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksek
kat?l?m bekledi?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu ve kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini ifade etti.

Cumhurba?kan? Sisi; vatan? için can?n? vermeye haz?r
oldu?unu dile getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada
olmayaca??n? belirtti.Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n
cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas? için izin vermeyece?ini belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden
ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi
ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?
engelleme imkan?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk
yapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni
yapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisini hesaba çekece?ini belirterek susmayaca??n?
söyledi.

2014 y?l?nda düzenlenen Cumhurba?kanl??? seçimleriyle
göreve gelen Abdulfettah Sisi, ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda
aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncü dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna
aç?klam??t?.