Inteligencja w wirtualnym ?wiecie, oraz bardzo cz?sto symulowa? rzeczywisto??,

Inteligencja w
grach komputerowych
Sztuczna
inteligencja (ang. artificial intelligence)
to dziedzina nauki badaj?ca zachowania inteligentne. Jej celem jest
stworzenie aplikacji i systemów symuluj?cych okre?lone zachowania,
potrafi?cych uczy? si? i podejmowa? racjonalne decyzje bez
ingerencji cz?owieka. To w?a?nie czyni j? wa?nym elementem gier
wideo, które maj? s?u?y? graczom do zabawy w wirtualnym ?wiecie,
oraz bardzo cz?sto symulowa? rzeczywisto??,
w tym takie
elementy jak grupy
sojuszników, czy przeciwników gracza, spo?ecze?stwa,
czy emocje.
Sztuczna
inteligencja si?ga swymi korzeniami do roku 1951, w którym to Alan
Turing stworzy? prosty test maj?cy okre?li?, czy osoba z któr?
si? komunikujemy jest cz?owiekiem, czy te? maszyn?. Jednak?e
dopiero pi?? lat pó?niej wymy?lono poj?cie sztucznej
inteligencji, za co mo?emy by? wdzi?czni Johnowi McCarthy’emu. W
1967 roku Richard Greenblatt stworzy? pierwsz? aplikacj? zwi?zan?
z grami i sztuczn? inteligencj?. Nazywa?a si? ona MacHack i
bra?a udzia? w turniejach szachowych. Uda?o si? jej nawet pokona?
?ywego cz?owieka jako
pierwszej maszynie w historii.
Kolejnym
wa?nym
krokiem w rozwoju AI w grach
komputerowych by?a gra Warcraft wydana w 1994 roku. Jej twórcy
stworzyli algorytm, który pozwala? jednostkom gracza odnajdowa?
tras? mi?dzy dwoma punktami, omijaj?c przy tym wszelkie
przeszkody. Algorytm ten jest
nadal wykorzystywany i udoskonalany i mo?na go znale?? w wielu
silnikach gier, np. w postaci NavMesh w Unity. Od
czasu Warcrafta
sztuczna inteligencja pe?ni bardzo wa?n? rol? w bran?y gier
wideo i z ka?dym rokiem jest
coraz bardziej rozwijana.
Przeciwnicy w takich grach jak Half-Life, Unreal Tournament, czy Halo
zyskiwali coraz to bardziej skomplikowane algorytmy, które mia?y
symulowa? rzeczywiste
zachowania ludzi. Pozwoli?o
to na uzyskanie postaci, które dzia?aj? w grupie, wzajemnie sobie
pomagaj?, czy te? ucz? si? od gracza, a co za tym idzie – staj?
si? coraz ci??szymi przeciwnikami w czasie rozgrywki.
W
tworzeniu AI w grach wykorzystuje si? wiele algorytmów, np.:
-Automaty
Stanów Sko?czonych – najcz??ciej wykorzystywane w systemach
dialogów. Sk?adaj? si? z pewnej liczby stanów, a podj?cie
decyzji przez gracza (np. wybranie pewnej opcji dialogu) powoduje
przej?cie do kolejnego stanu, oraz zapisanie informacji o podj?tej
decyzji.
-Algorytm
Stadny – pozwala na tworzenie grup obiektów, które poruszaj? si?
w okre?lon? stron?, omijaj?c wszelkie obiekty. Algorytm ten jest
bardzo cz?sto wykorzystywany np. w strategiach.
-Sieci
Neuronowe – programy realizuj?ce obliczenia, które ucz? si?
rozwi?zywa? zadany problem koryguj?c wagi poszczególnych
neuronów, by otrzymywany wynik by? jak najbardziej zbli?ony do
oczekiwanego. Po raz pierwszy zosta?y wykorzystane w 2000 roku w
grze Collin McRae Rally. Nie
s? tak popularne w grach jak
pozosta?e algorytmy z tej
listy.
-Drzewa
Decyzyjne – struktury
danych zbudowane z korzenia reprezentuj?cego wszystkie mo?liwe
decyzje, w?z?ów reprezentuj?cych poszczególne mo?liwe decyzje,
oraz li?ci przedstawiaj?cych cele. Program
bada poszczególne ga??zie drzewa tak d?ugo, jak uzna to za
niezb?dne, po czym wybiera ten rozwój zdarze?, który najlepiej
spe?nia okre?lone wymagania.
-Logika
Rozmyta – metoda opieraj?ca si? na liczbach mi?dzy 0, a 1,
reprezentuj?cych fa?sz i prawd?. Najcz??ciej u?ywana jako
reprezentant emocji i relacji „mi?dzyludzkich”, czyli opisuj?ca
sposób postrzegania gracza przez dan? posta?
wirtualn?.

Obecnie
coraz modniejsze staje si? Utility AI. Polega ono na tworzeniu
systemu punktowego. Poszczególne akcje s? punktowane w zale?no?ci
od jako?ci rezultatu, a akcja o najwy?szej liczbie punktów zostaje
ostatecznie wybrana.
Podsumowuj?c,
sztuczna inteligencja, czyli sekwencja skomplikowanych algorytmów
definiuj?cych rozwój wydarze? w zale?no?ci od zachowa? gracza,
na zawsze sta?a si? nieod??cznym elementem gier wideo. Bran?a
rozrywki wirtualnej znana jest z szybkiego rozwoju, nie tylko
graficznego, oraz z nieustannie powstaj?cych tytu?ów coraz to
lepiej symuluj?cych okre?lone dziedziny rzeczywisto?ci. Wymusza to
na twórcach gier tworzenie coraz to bardziej skomplikowanych
algorytmów.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team