I. auto-disciplin? ?i spirit pozitiv.II. Conceptul de e-learningE-Learning (înv??area

I. IntroducereÎn
prezent, economia mondial? intr? în stadiul economiei bazate pe cunoa?tere.1
Prin urmare, îmbun?t??irea calit??ii educa?iei ?i form?rii profesionale
va fi un factor vital în determinarea supravie?uirii ?i dezvolt?rii fiec?rei
??ri. În plus, înv??area nu se limiteaz? la studiul de pe parcursul liceului
sau facult??ii, ci înv???m pe tot parcursul vie?ii. Educa?ia
electronic? ?i înv??area la distan?? se numesc E-Learning. Acesta este  bazat pe instrumentele de calcul ?i mediul
web, introduse ca form? de educa?ie. Noile metode de înv??are au oferit
elevului un mediu de studiu eficient, cu auto-disciplin? ?i spirit pozitiv.II. Conceptul de e-learningE-Learning
(înv??area electronic?) este un termen relativ nou. În termeni generali,
E-Learningul este folosit pentru a descrie educa?ia ?i formarea bazat? pe
tehnologia informa?iei ?i comunic?rii (TIC).În
prezent, exist? multe modalit??i diferite de în?elegere a e-learningului. Iat?
câteva dintre cele mai comune defini?ii pentru înv??area electronic?:-
Elearning-ul reprezint? un tip de educa?ie la distan??, o experien??
planificat? de predare-înv??are organizat? de o institu?ie ce furnizeaz? mediat
materiale într-o ordine secven?ial? ?i logic? pentru a fi asimilate de studen?i
în maniera proprie. Medierea se realizeaz? prin noile tehnologii ale
informa?iei ?i comunic?rii – în special prin Internet. Internetul constituie
atât mediul de distribu?ie al materialelor, cât ?i canalul de comunicare între
actorii implica?i.2-
E-Learning este o extensie natural? a Internetului si a motoarelor de c?utare.
Este o modalitate de mic?orare a lumii si de l?rgire a accesului la informa?ie.
Înseamn? c? procesul de înv??are sau de formare este preg?tit, transmis sau
gestionat folosind o varietate de tehnologii de informare ?i comunicare ?i este
implementat la nivel local sau global. 3- E-learning-ul
este utilizarea informa?iilor ?i tehnologiilor informatice pentru a creaexperien?e de
înv??are.4Din
punct de vedere modern, E-Learning este distribuirea con?inutului de înv??are
utilizând instrumente electronice moderne, cum ar fi computerele, re?elele prin
satelit, Internetul, Intranetul, în care con?inutul de înv??are poate fi
ob?inut de la site-uri web, CD-uri, videouri, prin intermediul unui computer
sau a unui televizor. Profesorii ?i cursan?ii pot comunica între ei prin
intermediul internetului, sub form? de e-mail, chat, forum, video conferin??.Exist?
dou? tipuri de comunicare între instructor ?i elev: comunicarea sincron? ?i
comunicarea asincron?. Comunicarea
sincron? este o form? de comunicare în care mai mul?i oameni au acces la re?ea
în acela?i timp ?i pot comunica direct unii cu ceilal?i, cum ar fi discu?iile
on-line, conferin?ele video, comunicarea prin radio.Comunicarea
asincron? este cea care nu are în mod necesar nevoie de accesul la re?ea în
acela?i timp, de exemplu, cursuri on-line, CD-ROM, e-mail, forumuri.
Caracteristica acestui mod de înv??are este c? instructorul trebuie s?
preg?teasc? materialul de curs înainte de curs. Elevii sunt liberi s? aleag?
momentul ?i durata cursului. III. Caracteristicile generale ale
înv???mântului electronicDe?i
exist? multe defini?ii diferite, dar în general E-Learning are urm?toarele
caracteristici comune:-
Se bazeaz? pe TIC. Mai precis, tehnologie de re?ea, tehnici grafice, tehnici de
simulare, tehnologie de calcul.-
Eficien?a e-learning-ului este mai mare decât cea a înv???rii tradi?ionale,
datorit? con?inutului s?u multimedia foarte interactiv, care ajut? cursan?ii  s? fac? mai u?or schimbul de informa?ii ?i s?
furnizeze con?inut pentru a se potrivi cu abilit??ile ?i preferin?ele fiec?rei
persoane.-
E-Learning a devenit o tendin?? indispensabil? în economia bazat? pe cunoa?tere
?i atrage aten?ia în special a ??rilor din lume cu multe organiza?ii ?i
companii care opereaz? în domeniul form?rii.IV. Apari?ia e-learninguluiÎn
1995 a avut loc boom-ul internetului, iar platformele de formare online au devenit
cunoscute un an mai târziu. La
început, înv??area prin tele-training sau înv??area virtual? începe s?
serveasc? drept suport pentru predarea fa??-în-fa??.În
1997, principalele universit??i americane,( Princeton, Yale, Duke ?i Hardvard)
au introdus modalitatea de înv??are electronic? în planul lor educa?ional.5 În
acest an sunt perfec?ionate primele instrumente online de formare, cum ar fi
Instrumentele de curs Web.            În 1998 e-learningul ajunge ?i în
Europa la Oxford ?i Cambridge. În anul urm?tor, 39% din universit??ile din
Comunitatea European? au implementat deja modalit??i de instruire on-line în
planurile lor educa?ionale.6În anul 2000, s-a
r?spândit deja în centrele oficiale de formare ?i a început s? fie implementat?
?i în ?colile private. Anumite certific?ri oficiale, cum ar fi cartea de
gestionare a produselor alimentare, sunt emise aproape în întregime de c?tre
centre de instruire cu platforme de e-learning.V. Câteva metode de formare prin
E-Learning1.
Formarea bazat? pe tehnologie (TBT) este o metod? de formare bazat? în special
pe tehnologia informa?iei.2.Instruirea
bazat? pe calculator (CBT). Se refer?, în termeni generali, la orice metod? de
formare care utilizeaz? computere. Dar, de obicei, termenul este în?eles
într-un sens restrâns ca a se referi la aplica?ii (software) instalate pe
CD-ROM-uri sau instalate pe computere independente, f?r? re?ea, f?r? a comunica
cu lumea exterioar?. În plus, termenul este în?eles ca fiind sinonim cu
termenul de formare bazat? pe CD-ROM.3.
Formare bazat? pe Web (WBT): este o metod? de formare care utilizeaz?
tehnologia web. Con?inutul cursului, informa?iile despre curs, informa?iile
despre cursan?i sunt stocate pe server ?i utilizatorii le pot accesa cu
u?urin?? prin intermediul unui browser Web. Elevii pot comunica între ei ?i cu
profesorul, folosind func?iile de comunicare live, forumuri, e-mail ?i pot auzi
?i vedea imaginea persoanei cu care comunic?.4.Înv???mântul
la distan??: Termenul se refer? la tipul de formare în care profesorul ?i
elevul nu se afl? în acela?i loc, nici m?car în acela?i timp. De exemplu,
formarea folose?te tehnologia pentru videoconferin?e.VI. Avantajele e-learning-ului în
predare1.      Distan?a
fizic? dintre profesor ?i student. Nu mai este necesar ca ambii s? împart?
un spa?iu fizic. Sosirea internetului ?i accesul masiv la mediile
electronice au însemnat c? majoritatea universit??ilor, ?colilor  afaceri ?i companiilor dedicate form?rii au
f?cut trecerea la formarea online.2.      Formare
flexibil? ?i f?r? program?ri. Fiecare elev î?i organizeaz? înv??area în
func?ie de nevoile lor. Program?rile, capacit??ile ?i organizarea
studen?ilor nu sunt acelea?i, astfel încât fiecare persoan? î?i poate adapta
metode de înv??are.3.      Formare
economic? . Accesul la cursuri la cele mai bune universit??i ?i ?coli de
afaceri este accesibil oricui. Costul cursului este redus ?i astfel nu se
irosesc resurse.4.      Comunicarea
instantanee. Bariera fizic? este eliminat?, iar comunicarea dintre
facultate ?i student are loc în otice moment.5.      .
Programele de înv??are la distan?? din lume au ajuns acum la un nivel ridicat
al calit??ii interfe?ei, folosind o varietate de efecte multimedia cum ar fi
sunet, imagini, anima?ie tridimensional?, cu interactivitate ridicat? între
utilizatori ?i programe ?i conversa?ie direct? prin re?ea.6.       E-Learning permite cursan?ilor s?-?i st?pâneasc?
propriul proces de înv??are, cantitatea de cuno?tin?e de care au nevoie pentru
a înv??a ?i ordinea înv???rii lec?iilor. 7VII. Dezavantajele e-learningului in
predare1.Necesitatea
preg?tii anterioare, atât a profesorul, cât ?i a elevului în domeniul
calculatorului.2.Necesitatea
unei predispozi?ii mai mare la înv??area a studentului.3.Dac?
nu exist? o comunicare periodic? între profesor ?i student, calitatea pred?rii
poate sc?dea.4.Timpul
?i efortul pot fi mult mai mari.5.
Autenticitatea muncii unui elev poate fi pus? la îndoial?6. Metoda tradi?ional?
de predare va fi în continuare o metod? major? ?i popular?, deoarece este
potrivit? pentru to?i elevii ?i este strâns legat? de fiecare cursant. Cu
înv??area tradi?ional?, cursan?ii se simt mai în siguran?? când sunt înv??a?i
direct, rela?ionând cu profesorul. Pentru cei care nu nu au obiceiul de a înv??a
activ, înv??area tradi?ional? îi ajut? mai mult, înva?ând direct cu profesorul
în sala de clas?. Profesorii pot observa, de asemenea, stilul de înv??are al
fiec?rui student ?i abilitatea de a înv??a prin contact direct. De aceea,
modelul de formare online nu este potrivit pentru toat? lumea ?i este eficient
doar pentru elevii ce practica studiul independent.7.Pentru
lec?ii, nu orice con?inut este u?or de convertit la e-learning. Exist? multe
subiecte al c?ror con?inut practic este dificil de predat utilizând e-learning.
De exemplu: domeniile de fabrica?ie, medicin?, dans, muzic?, pictur?. Cu toate
acestea, pentru cursurile care au înclina?ie tehnica ?i în care exist? o
schimbare rapid? a con?inutului, care necesit? o actualizare în timp util, e-learningul
este u?or de aplicat. 8VIII. Dezvoltarea ?i aplicarea
e-learning-ului în lume ?i în Romania1. În jurul lumii:E-learning-ul
se dezvolt? inegal. Are cea mai puternic? cre?tere în America de Nord ?i este
de asemenea prom??tor ?i în Europa, in timp ce în Asia si Africa este aplicat
foarte pu?in.În
Statele Unite, înv??area electronic? ?i predarea au primit sprijin
guvernamental de la sfâr?itul anilor 1990. Potrivit statisticilor Societ??ii
Americane de Instruire ?i Dezvoltare (ASTD), în 2000 Statele Unite aproape 47%
din colegii ?i universit??i ofereau diferite forme de înv???mânt la distan??,
avaînd 54 000 de cursuri online. Potrivit anali?tilor de la International Data
Corporation (IDC), la sfâr?itul anului 2004, aproximativ 90% din universit??ile
?i colegiile din SUA au lansat modele de e-learning, num?rul participan?ilor crescând. E-Learning nu se desf??oar? doar
în universit??i, ci ?i în companii de construc?ie ?i implementare. 9În
ultimul timp, Europa a avut atitudini pozitive în ceea ce prive?te dezvoltarea
tehnologiei informa?iei, precum ?i aplicarea e-learningului în toate domeniile
socio-economice, în special în sistemul de înv???mânt. ??rile din Uniunea
European? sunt con?tiente de poten?ialul extraordinar pe care îl aduce
tehnologia informa?iei în extinderea domeniului de aplicare, îmbog??irea
con?inutului ?i îmbun?t??irea calit??ii educa?iei.În
plus fa?? de implementarea activ? a e-learning-ului în fiecare ?ar?, ??rile
europene au o mul?ime de cooper?ri multina?ionale în domeniul e-learningului. Exista
o re?ea de e-learning intre universit??i de top din Europa, cum ar fi cele din
Danemarca, Olanda, Belgia, Anglia ?i Fran?a, în cooperare cu compania american?
de e-learning Docent pentru a oferi cursuri în domenii precum ?tiin?a, arta ?i
umanitatea, conform nevoile studen?ilor.10În
Asia, E-Learning este înc? într-o stare de dezvoltare, cu un succes redus din
mai multe motive: reguli conservatoare, birocra?ie, preferin?e tradi?ionale de
formare, limbajul eterogen, infrastructura slab? ?i economia înapoiat? în unele
??ri. Totu?i, acestea sunt bariere temporare, deoarece cererea de formare pe
continent devine din ce în ce mai mare. Unele ??ri cu dezvoltare economic?, cum
ar fi Japonia, Coreea, Singapore, Taiwan, China, au încercat s? dezvolte
e-learning. În special, Japonia este ?ara cu cea mai mare experien?? în
domeniul e-learning comparativ cu alte ??ri din regiune.2. În Romania “Daca  în 2003 gradul de penetrare al TIC în România
era de 9%, fa?? de 12.3% la nivel interna?ional, în urm?torii ani situa?ia se
modific?, România atingând un nivel de 44.1% la sfâr?itul lunii iunie 2012,
fa?? de 32.8% (nivelul interna?ional/global).” 11 Cu
trecerea timpului, în procesul de creare, dezvoltare, implementare ?i utilizare
a TIC în procesul educa?ional s-au implicat ?i câteva organiza?ii/societ??i/universit??i,
precum: · Siveco, 2003 – AeL12(Advanced Learning) – un portal
complex, care ofer? instrumente de înv??are ?i predare, evaluare, con?inut ?i
management educa?ional· Centrul pentru Inovare în Educa?ie, 2006 – deruleaz? programe ?i
proiecte de e-learning, TIC în educa?ie, dezvoltare curricular?, educa?ie
pentru cet??enie democratic?, înv??are permanent? ?i formarea continu? a
cadrelor didactice;                                                  
· Universitatea „Athenaeum” din Bucure?ti, Siveco România, 2010,
Conferin?a de lansare a Platformei „Re?ea de colaborare universitar? online în
scopul dezvolt?rii capacit??ii de a furniza competen?e ?i competitivitate
pentru pia?a muncii” 13 Dezvoltarea TIC (Tehnologiei informa?iei ?i
comunica?iilor) din ultimii 10 zece ani a condus la o evolu?ie f?r? precedent a
fenomenului e-learning la nivel european ?i interna?ional, prin crearea ?i
utilizarea a numeroase platforme virtuale de înv??are în ?coli ?i universit??i.IX. Unele instrumente utile pentru
e-learning1.
Editor de articole electroniceSunt
instrumente pentru crearea cu u?urin?? a con?inutului de înv??are. Paginile web
cu tot felul de obiecte multimedia interactive sunt create le fel de u?or
precum crearea unei prezent?ri PowerPoint. Cu acest tip de aplica?ie pute?i
importa obiecte de înv??are preexistente, cum ar fi text, imagini, sunete,
anima?ii ?i videoclipuri, doar prin tragere ?i plasare. Este remarcabil faptul
c? tot con?inutul poate fi exportat în format HTML, CD-ROM sau SCORM / AICC.2.
Instrumente de simulareSimularea
este procesul de “imitare” a unui fenomen real cu un set de formule
matematice. Programele de calculator pot simula condi?iile meteorologice, reac?iile
chimice, chiar ?i procesele biologice. Mediul IT poate fi, de asemenea,
simulat. Aproape de simulare este anima?ia. O anima?ie este o simulare a unei
mi?c?ri reprezentând un set de imagini sau cadre. Exist? instrumente perfec?ionate
pentru crearea de anima?ii ?i simul?ri ale mediului IT. Cu astfel de
instrumente, pute?i înregistra ?i ajusta evenimente care au loc pe ecranul
computerului. Anima?ia este doar o înregistrare pasiv? a evenimentelor, adic?
elevul poate vedea doar ce ac?iuni au loc ?i care nu pot interac?iona cu aceste
ac?iuni. Cu ajutorul instrumentelor de simulare pute?i interac?iona cu
ac?iunile.3.
Generator de exameneSunt
aplica?ii care v? ajut? s? crea?i ?i s? distribui?i teste, întreb?ri pe
Intranet ?i pe Internet. Adesea vor exista elemente precum recenziile ?i
rapoartele care vor fi conturate împreun?. Cele mai multe aplica?ii accept?
acum exportul de formate compatibile AICC compatibile SCORM, astfel încât
testele s? poat? fi integrate pe deplin în diverse LMS / LCMS-uri. Pute?i utiliza
aceste teste într-o varietate de cazuri de testare diferite, auto-teste,
examene oficiale. Aplica?iile permit solicitantului s? aleag? o varietate de
întreb?ri, cum ar fi întreb?ri cu r?spunsuri multiple.4.Instrument
de prezentare multimediaCu
acest software pute?i crea prezent?ri rapid ?i u?or. În plus, software-ul
ofer?, de asemenea, streaming live de prezent?ri.5.
Instrumente electronice de seminarAceste
instrumente sunt utilizate pentru a sprijini procesul de înv??are într-o clas?
virtual?, o expresie a mediului în care pute?i simula o clas? fa?? în fa??
folosind tehnicile tehnologiei avansat?. Sala de clas? virtual? ofer? un mediu
în care pute?i accesa o mul?ime de resurse ?i v? ofer? numeroase op?iuni ?i metode
de schimb de informa?ii.X. ConcluzieOdat?
cu dezvoltarea rapid? a tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, înv??area
electronic? a ap?rut ca o revolu?ie în predare ?i înv??are, devenind o tendin??
inevitabil? a timpurilor ?i este un „ boom” în multe ??ri dezvoltate ?i în
curs de dezvoltare.E-learning-ul
este un mod modern de formare bazat pe tehnologia informa?iei. Odat? cu
dezvoltarea exploziv? a tehnologiei actuale, înv??area electronic? este
favorizat? din ce în ce mai mult de versatilitatea ?i u?urin?a în utilizare. Ajut?
la rezolvarea multor probleme dificile, deoarece cursan?ii pot înv??a oriunde(la
birou, acas? sau în orice loc convenabil). Este
din ce în ce mai frecvent ?i necesar, ca studen?ii s? decid? s?-?i urmeze
formarea online, fie din cauza lipsei de resurse sau a timpului. Cu toate
acestea, mul?i oameni înc? “nu au încredere” în aceast? metod?,
deoarece este atât de diferit? de cea tradi?ional?, de s?lile de clas?, de
contact, dar adev?rul este c? num?rul elevilor care utilizeaz? e-learning
cre?te ?i astfel se verific? eficien?a ?i avantaje pe care înv??area online le
poate oferi. În
prezent, înv??area electronic? cre?te în mod inegal în regiunile
lumii. Cea mai puternic? cre?tere în America de Nord ?i Europa, în timp ce
Asia ?i Asia de Sud-Est sunt dou? regiuni, de?i aplicarea acestei tehnologii
este înc? inadecvat?, dar perspectivele sunt foarte luminoaseÎn
Romania milioane de studen?i s-au înscris online. Totusi
E-learningul acum ?i în viitorul apropiat nu poate înlocui complet modul
tradi?ional de înv??are, ci acestea trebuie s? fie combinate pentru a aduce
cele mai bune rezultate în procesul de predare-înv??are. Un curs reu?it care
utilizeaz? metoda de predare prin E-Learning necesit? ca profesorul s? combine
ambele metode: predarea înv???mântului electronic ?i predarea pred?rii
tradi?ionale pentru a aduce cele mai eficiente rezultate pentru cursan?i.