I. auto-disciplin? ?i spirit pozitiv.II. Conceptul de e-learningE-Learning (înv??area

I. IntroducereÎnprezent, economia mondial? intr? în stadiul economiei bazate pe cunoa?tere.1Prin urmare, îmbun?t??irea calit??ii educa?iei ?i form?rii profesionaleva fi un factor vital în determinarea supravie?uirii ?i dezvolt?rii fiec?rei??ri. În plus, înv??area nu se limiteaz? la studiul de pe parcursul liceuluisau facult??ii, ci înv???m pe tot parcursul vie?ii. Educa?iaelectronic? ?i înv??area la distan?? se numesc E-Learning. Acesta este  bazat pe instrumentele de calcul ?i mediulweb, introduse ca form? de educa?ie. Noile metode de înv??are au oferitelevului un mediu de studiu eficient, cu auto-disciplin? ?i spirit pozitiv.

II. Conceptul de e-learningE-Learning(înv??area electronic?) este un termen relativ nou. În termeni generali,E-Learningul este folosit pentru a descrie educa?ia ?i formarea bazat? petehnologia informa?iei ?i comunic?rii (TIC).Înprezent, exist? multe modalit??i diferite de în?elegere a e-learningului.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Iat?câteva dintre cele mai comune defini?ii pentru înv??area electronic?:-Elearning-ul reprezint? un tip de educa?ie la distan??, o experien??planificat? de predare-înv??are organizat? de o institu?ie ce furnizeaz? mediatmateriale într-o ordine secven?ial? ?i logic? pentru a fi asimilate de studen?iîn maniera proprie. Medierea se realizeaz? prin noile tehnologii aleinforma?iei ?i comunic?rii – în special prin Internet. Internetul constituieatât mediul de distribu?ie al materialelor, cât ?i canalul de comunicare întreactorii implica?i.

2-E-Learning este o extensie natural? a Internetului si a motoarelor de c?utare.Este o modalitate de mic?orare a lumii si de l?rgire a accesului la informa?ie.Înseamn? c? procesul de înv??are sau de formare este preg?tit, transmis saugestionat folosind o varietate de tehnologii de informare ?i comunicare ?i esteimplementat la nivel local sau global. 3- E-learning-uleste utilizarea informa?iilor ?i tehnologiilor informatice pentru a creaexperien?e deînv??are.4Dinpunct de vedere modern, E-Learning este distribuirea con?inutului de înv??areutilizând instrumente electronice moderne, cum ar fi computerele, re?elele prinsatelit, Internetul, Intranetul, în care con?inutul de înv??are poate fiob?inut de la site-uri web, CD-uri, videouri, prin intermediul unui computersau a unui televizor. Profesorii ?i cursan?ii pot comunica între ei prinintermediul internetului, sub form? de e-mail, chat, forum, video conferin??.

Exist?dou? tipuri de comunicare între instructor ?i elev: comunicarea sincron? ?icomunicarea asincron?. Comunicareasincron? este o form? de comunicare în care mai mul?i oameni au acces la re?eaîn acela?i timp ?i pot comunica direct unii cu ceilal?i, cum ar fi discu?iileon-line, conferin?ele video, comunicarea prin radio.Comunicareaasincron? este cea care nu are în mod necesar nevoie de accesul la re?ea înacela?i timp, de exemplu, cursuri on-line, CD-ROM, e-mail, forumuri.Caracteristica acestui mod de înv??are este c? instructorul trebuie s?preg?teasc? materialul de curs înainte de curs. Elevii sunt liberi s? aleag?momentul ?i durata cursului.

III. Caracteristicile generale aleînv???mântului electronicDe?iexist? multe defini?ii diferite, dar în general E-Learning are urm?toarelecaracteristici comune:-Se bazeaz? pe TIC. Mai precis, tehnologie de re?ea, tehnici grafice, tehnici desimulare, tehnologie de calcul.-Eficien?a e-learning-ului este mai mare decât cea a înv???rii tradi?ionale,datorit? con?inutului s?u multimedia foarte interactiv, care ajut? cursan?ii  s? fac? mai u?or schimbul de informa?ii ?i s?furnizeze con?inut pentru a se potrivi cu abilit??ile ?i preferin?ele fiec?reipersoane.-E-Learning a devenit o tendin?? indispensabil? în economia bazat? pe cunoa?tere?i atrage aten?ia în special a ??rilor din lume cu multe organiza?ii ?icompanii care opereaz? în domeniul form?rii.IV. Apari?ia e-learninguluiÎn1995 a avut loc boom-ul internetului, iar platformele de formare online au devenitcunoscute un an mai târziu. Laînceput, înv??area prin tele-training sau înv??area virtual? începe s?serveasc? drept suport pentru predarea fa??-în-fa??.

În1997, principalele universit??i americane,( Princeton, Yale, Duke ?i Hardvard)au introdus modalitatea de înv??are electronic? în planul lor educa?ional.5 Înacest an sunt perfec?ionate primele instrumente online de formare, cum ar fiInstrumentele de curs Web.            În 1998 e-learningul ajunge ?i înEuropa la Oxford ?i Cambridge. În anul urm?tor, 39% din universit??ile dinComunitatea European? au implementat deja modalit??i de instruire on-line înplanurile lor educa?ionale.

6În anul 2000, s-ar?spândit deja în centrele oficiale de formare ?i a început s? fie implementat??i în ?colile private. Anumite certific?ri oficiale, cum ar fi cartea degestionare a produselor alimentare, sunt emise aproape în întregime de c?trecentre de instruire cu platforme de e-learning.V. Câteva metode de formare prinE-Learning1.Formarea bazat? pe tehnologie (TBT) este o metod? de formare bazat? în specialpe tehnologia informa?iei.2.

Instruireabazat? pe calculator (CBT). Se refer?, în termeni generali, la orice metod? deformare care utilizeaz? computere. Dar, de obicei, termenul este în?elesîntr-un sens restrâns ca a se referi la aplica?ii (software) instalate peCD-ROM-uri sau instalate pe computere independente, f?r? re?ea, f?r? a comunicacu lumea exterioar?. În plus, termenul este în?eles ca fiind sinonim cutermenul de formare bazat? pe CD-ROM.3.Formare bazat? pe Web (WBT): este o metod? de formare care utilizeaz?tehnologia web.

Con?inutul cursului, informa?iile despre curs, informa?iiledespre cursan?i sunt stocate pe server ?i utilizatorii le pot accesa cuu?urin?? prin intermediul unui browser Web. Elevii pot comunica între ei ?i cuprofesorul, folosind func?iile de comunicare live, forumuri, e-mail ?i pot auzi?i vedea imaginea persoanei cu care comunic?.4.

Înv???mântulla distan??: Termenul se refer? la tipul de formare în care profesorul ?ielevul nu se afl? în acela?i loc, nici m?car în acela?i timp. De exemplu,formarea folose?te tehnologia pentru videoconferin?e.VI. Avantajele e-learning-ului înpredare1.      Distan?afizic? dintre profesor ?i student. Nu mai este necesar ca ambii s? împart?un spa?iu fizic. Sosirea internetului ?i accesul masiv la mediileelectronice au însemnat c? majoritatea universit??ilor, ?colilor  afaceri ?i companiilor dedicate form?rii auf?cut trecerea la formarea online.

2.      Formareflexibil? ?i f?r? program?ri. Fiecare elev î?i organizeaz? înv??area înfunc?ie de nevoile lor. Program?rile, capacit??ile ?i organizareastuden?ilor nu sunt acelea?i, astfel încât fiecare persoan? î?i poate adaptametode de înv??are.

3.      Formareeconomic? . Accesul la cursuri la cele mai bune universit??i ?i ?coli deafaceri este accesibil oricui. Costul cursului este redus ?i astfel nu seirosesc resurse.4.      Comunicareainstantanee. Bariera fizic? este eliminat?, iar comunicarea dintrefacultate ?i student are loc în otice moment.5.

      .Programele de înv??are la distan?? din lume au ajuns acum la un nivel ridicatal calit??ii interfe?ei, folosind o varietate de efecte multimedia cum ar fisunet, imagini, anima?ie tridimensional?, cu interactivitate ridicat? întreutilizatori ?i programe ?i conversa?ie direct? prin re?ea.6.       E-Learning permite cursan?ilor s?-?i st?pâneasc?propriul proces de înv??are, cantitatea de cuno?tin?e de care au nevoie pentrua înv??a ?i ordinea înv???rii lec?iilor. 7VII. Dezavantajele e-learningului inpredare1.

Necesitateapreg?tii anterioare, atât a profesorul, cât ?i a elevului în domeniulcalculatorului.2.Necesitateaunei predispozi?ii mai mare la înv??area a studentului.3.Dac?nu exist? o comunicare periodic? între profesor ?i student, calitatea pred?riipoate sc?dea.4.Timpul?i efortul pot fi mult mai mari.5.

Autenticitatea muncii unui elev poate fi pus? la îndoial?6. Metoda tradi?ional?de predare va fi în continuare o metod? major? ?i popular?, deoarece estepotrivit? pentru to?i elevii ?i este strâns legat? de fiecare cursant. Cuînv??area tradi?ional?, cursan?ii se simt mai în siguran?? când sunt înv??a?idirect, rela?ionând cu profesorul. Pentru cei care nu nu au obiceiul de a înv??aactiv, înv??area tradi?ional? îi ajut? mai mult, înva?ând direct cu profesorulîn sala de clas?. Profesorii pot observa, de asemenea, stilul de înv??are alfiec?rui student ?i abilitatea de a înv??a prin contact direct. De aceea,modelul de formare online nu este potrivit pentru toat? lumea ?i este eficientdoar pentru elevii ce practica studiul independent.

7.Pentrulec?ii, nu orice con?inut este u?or de convertit la e-learning. Exist? multesubiecte al c?ror con?inut practic este dificil de predat utilizând e-learning.De exemplu: domeniile de fabrica?ie, medicin?, dans, muzic?, pictur?. Cu toateacestea, pentru cursurile care au înclina?ie tehnica ?i în care exist? oschimbare rapid? a con?inutului, care necesit? o actualizare în timp util, e-learninguleste u?or de aplicat. 8VIII. Dezvoltarea ?i aplicareae-learning-ului în lume ?i în Romania1. În jurul lumii:E-learning-ulse dezvolt? inegal.

Are cea mai puternic? cre?tere în America de Nord ?i estede asemenea prom??tor ?i în Europa, in timp ce în Asia si Africa este aplicatfoarte pu?in.ÎnStatele Unite, înv??area electronic? ?i predarea au primit sprijinguvernamental de la sfâr?itul anilor 1990. Potrivit statisticilor Societ??iiAmericane de Instruire ?i Dezvoltare (ASTD), în 2000 Statele Unite aproape 47%din colegii ?i universit??i ofereau diferite forme de înv???mânt la distan??,avaînd 54 000 de cursuri online.

Potrivit anali?tilor de la International DataCorporation (IDC), la sfâr?itul anului 2004, aproximativ 90% din universit??ile?i colegiile din SUA au lansat modele de e-learning, num?rul participan?ilor crescând. E-Learning nu se desf??oar? doarîn universit??i, ci ?i în companii de construc?ie ?i implementare. 9Înultimul timp, Europa a avut atitudini pozitive în ceea ce prive?te dezvoltareatehnologiei informa?iei, precum ?i aplicarea e-learningului în toate domeniilesocio-economice, în special în sistemul de înv???mânt.

??rile din UniuneaEuropean? sunt con?tiente de poten?ialul extraordinar pe care îl aducetehnologia informa?iei în extinderea domeniului de aplicare, îmbog??ireacon?inutului ?i îmbun?t??irea calit??ii educa?iei.Înplus fa?? de implementarea activ? a e-learning-ului în fiecare ?ar?, ??rileeuropene au o mul?ime de cooper?ri multina?ionale în domeniul e-learningului. Existao re?ea de e-learning intre universit??i de top din Europa, cum ar fi cele dinDanemarca, Olanda, Belgia, Anglia ?i Fran?a, în cooperare cu compania american?de e-learning Docent pentru a oferi cursuri în domenii precum ?tiin?a, arta ?iumanitatea, conform nevoile studen?ilor.10ÎnAsia, E-Learning este înc? într-o stare de dezvoltare, cu un succes redus dinmai multe motive: reguli conservatoare, birocra?ie, preferin?e tradi?ionale deformare, limbajul eterogen, infrastructura slab? ?i economia înapoiat? în unele??ri.

Totu?i, acestea sunt bariere temporare, deoarece cererea de formare pecontinent devine din ce în ce mai mare. Unele ??ri cu dezvoltare economic?, cumar fi Japonia, Coreea, Singapore, Taiwan, China, au încercat s? dezvoltee-learning. În special, Japonia este ?ara cu cea mai mare experien?? îndomeniul e-learning comparativ cu alte ??ri din regiune.2. În Romania “Daca  în 2003 gradul de penetrare al TIC în Româniaera de 9%, fa?? de 12.3% la nivel interna?ional, în urm?torii ani situa?ia semodific?, România atingând un nivel de 44.1% la sfâr?itul lunii iunie 2012,fa?? de 32.8% (nivelul interna?ional/global).

” 11 Cutrecerea timpului, în procesul de creare, dezvoltare, implementare ?i utilizarea TIC în procesul educa?ional s-au implicat ?i câteva organiza?ii/societ??i/universit??i,precum: · Siveco, 2003 – AeL12(Advanced Learning) – un portalcomplex, care ofer? instrumente de înv??are ?i predare, evaluare, con?inut ?imanagement educa?ional· Centrul pentru Inovare în Educa?ie, 2006 – deruleaz? programe ?iproiecte de e-learning, TIC în educa?ie, dezvoltare curricular?, educa?iepentru cet??enie democratic?, înv??are permanent? ?i formarea continu? acadrelor didactice;                                                  · Universitatea „Athenaeum” din Bucure?ti, Siveco România, 2010,Conferin?a de lansare a Platformei „Re?ea de colaborare universitar? online înscopul dezvolt?rii capacit??ii de a furniza competen?e ?i competitivitatepentru pia?a muncii” 13 Dezvoltarea TIC (Tehnologiei informa?iei ?icomunica?iilor) din ultimii 10 zece ani a condus la o evolu?ie f?r? precedent afenomenului e-learning la nivel european ?i interna?ional, prin crearea ?iutilizarea a numeroase platforme virtuale de înv??are în ?coli ?i universit??i.IX. Unele instrumente utile pentrue-learning1.

Editor de articole electroniceSuntinstrumente pentru crearea cu u?urin?? a con?inutului de înv??are. Paginile webcu tot felul de obiecte multimedia interactive sunt create le fel de u?orprecum crearea unei prezent?ri PowerPoint. Cu acest tip de aplica?ie pute?iimporta obiecte de înv??are preexistente, cum ar fi text, imagini, sunete,anima?ii ?i videoclipuri, doar prin tragere ?i plasare. Este remarcabil faptulc? tot con?inutul poate fi exportat în format HTML, CD-ROM sau SCORM / AICC.2.Instrumente de simulareSimulareaeste procesul de “imitare” a unui fenomen real cu un set de formulematematice. Programele de calculator pot simula condi?iile meteorologice, reac?iilechimice, chiar ?i procesele biologice. Mediul IT poate fi, de asemenea,simulat.

Aproape de simulare este anima?ia. O anima?ie este o simulare a uneimi?c?ri reprezentând un set de imagini sau cadre. Exist? instrumente perfec?ionatepentru crearea de anima?ii ?i simul?ri ale mediului IT. Cu astfel deinstrumente, pute?i înregistra ?i ajusta evenimente care au loc pe ecranulcomputerului. Anima?ia este doar o înregistrare pasiv? a evenimentelor, adic?elevul poate vedea doar ce ac?iuni au loc ?i care nu pot interac?iona cu acesteac?iuni. Cu ajutorul instrumentelor de simulare pute?i interac?iona cuac?iunile.3.Generator de exameneSuntaplica?ii care v? ajut? s? crea?i ?i s? distribui?i teste, întreb?ri peIntranet ?i pe Internet.

Adesea vor exista elemente precum recenziile ?irapoartele care vor fi conturate împreun?. Cele mai multe aplica?ii accept?acum exportul de formate compatibile AICC compatibile SCORM, astfel încâttestele s? poat? fi integrate pe deplin în diverse LMS / LCMS-uri. Pute?i utilizaaceste teste într-o varietate de cazuri de testare diferite, auto-teste,examene oficiale. Aplica?iile permit solicitantului s? aleag? o varietate deîntreb?ri, cum ar fi întreb?ri cu r?spunsuri multiple.4.Instrumentde prezentare multimediaCuacest software pute?i crea prezent?ri rapid ?i u?or.

În plus, software-ulofer?, de asemenea, streaming live de prezent?ri.5.Instrumente electronice de seminarAcesteinstrumente sunt utilizate pentru a sprijini procesul de înv??are într-o clas?virtual?, o expresie a mediului în care pute?i simula o clas? fa?? în fa??folosind tehnicile tehnologiei avansat?. Sala de clas? virtual? ofer? un mediuîn care pute?i accesa o mul?ime de resurse ?i v? ofer? numeroase op?iuni ?i metodede schimb de informa?ii.

X. ConcluzieOdat?cu dezvoltarea rapid? a tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, înv??areaelectronic? a ap?rut ca o revolu?ie în predare ?i înv??are, devenind o tendin??inevitabil? a timpurilor ?i este un „ boom” în multe ??ri dezvoltate ?i încurs de dezvoltare.E-learning-uleste un mod modern de formare bazat pe tehnologia informa?iei. Odat? cudezvoltarea exploziv? a tehnologiei actuale, înv??area electronic? estefavorizat? din ce în ce mai mult de versatilitatea ?i u?urin?a în utilizare.

Ajut?la rezolvarea multor probleme dificile, deoarece cursan?ii pot înv??a oriunde(labirou, acas? sau în orice loc convenabil). Estedin ce în ce mai frecvent ?i necesar, ca studen?ii s? decid? s?-?i urmezeformarea online, fie din cauza lipsei de resurse sau a timpului. Cu toateacestea, mul?i oameni înc? “nu au încredere” în aceast? metod?,deoarece este atât de diferit? de cea tradi?ional?, de s?lile de clas?, decontact, dar adev?rul este c? num?rul elevilor care utilizeaz? e-learningcre?te ?i astfel se verific? eficien?a ?i avantaje pe care înv??area online lepoate oferi. Înprezent, înv??area electronic? cre?te în mod inegal în regiunilelumii. Cea mai puternic? cre?tere în America de Nord ?i Europa, în timp ceAsia ?i Asia de Sud-Est sunt dou? regiuni, de?i aplicarea acestei tehnologiieste înc? inadecvat?, dar perspectivele sunt foarte luminoaseÎnRomania milioane de studen?i s-au înscris online. TotusiE-learningul acum ?i în viitorul apropiat nu poate înlocui complet modultradi?ional de înv??are, ci acestea trebuie s? fie combinate pentru a aducecele mai bune rezultate în procesul de predare-înv??are.

Un curs reu?it careutilizeaz? metoda de predare prin E-Learning necesit? ca profesorul s? combineambele metode: predarea înv???mântului electronic ?i predarea pred?riitradi?ionale pentru a aduce cele mai eficiente rezultate pentru cursan?i.