Hükümetler Söz konusu senaryolara göre, Akdeniz Havzas?ndaki su seviyesinde

             Hükümetler Aras? ?klim De?i?imiPaneli (IPCC) taraf?ndan 2030 y?l? icin yap?lan senaryolara göre artacak olanolas? iklimsel tehlikeler ?unlard?r:•S?cak hava dalgalar?.•Orman yang?nlar?.•Tar?msal ha?ereler.•?iddetliya???lar (ani sel ve ?ehir sellerinde art??).•Tropikal f?rt?nalar?n say?s? ve ?iddeti.•Tar?m, agro-kültür (tarla kültür), hayvanc?l?k, tatl? su depolamas?n?nuzerindeki etkiler,•S?tma ve malarya gibi hastal?klar? ta??yan böceklerin normalde bulunduklar? bölgedenç?karak yay?lmas?.             IPCC Küresel ?klim Modelleri ileyapt??? projeksiyonlara gore 2030 y?l?nda Türkiye’nin büyük bir bölümü oldukçakuru ve s?cak bir iklim etkisine girebilecektir.              Türkiye’de s?cakl?klar k???n 2santigrat , yaz?n ise 2-3 santigrat derece artabilir.

Ya???lar k???n az bir art??gösterirken yaz?n %5 – %15 azalabilir. Söz konusu senaryolara göre, AkdenizHavzas?ndaki su seviyesinde 2030 y?l?na kadar 18-12 cm, 2050 y?l?na kadar 38-14cm ve 2100 y?l?na kadar 65-35 cm yükselme beklenmektedir.              Küresel ?s?nman?n sonucu ?s?narakgeni?leyen deniz sular? ile birlikte, kutup ve da? buzullar?ndaki erimenedeniyle yükselen deniz suyu seviyeleri, k?y?lar?m?z? olumsuz bir ?ekildeetkileyecektir.             Küresel ?s?ma ile birlikte denizseviyelerindeki yükselme, önümüzdeki yüzy?l?n sonuna kadar 65-100 cm’yeula?abilir.              Yine IPCC yapt???projeksiyonlarda, 1990 iklim ?artlar?na göre Türkiye’de bir y?lda ki?i ba??nadü?en su miktar? ?u an için 3070 metreküptür. Ancak bu suyun büyük bir k?sm?suya ihtiyac? olan yerlerde bulunmamaktad?r. ?klim ?artlar?n?n de?i?meyece?inikabul edersek, sadece insan nufusunun art??? nedeniyle 2050 y?l?nda Türkiye’dey?lda ki?i ba??na dü?en su miktar? 1240 metreküp olacakt?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Artan nufusumuz ilebirlikte küresel iklim de?i?imi sonucu daha kurak bir iklime sahip olaca??m?z gözönüne al?nd???nda 2050 y?l?nda Türkiye’de y?lda ki?i ba??na dü?en su miktar?ndadaha da azalma olacakt?r.             Hükümetler Aras? ?klim De?i?ikli?iPaneli (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC): Birle?mi? Milletleriniki örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birle?mi? Milletler Çevre Program?taraf?ndan 1988 tarihinde insan faaliyetlerinin neden oldu?u iklim de?i?ikli?ininrisklerini de?erlendirmek üzere kurulmu?tur. Panelin i?levi ara?t?rma yapmakveya iklim ya da ilgili olaylar? izlemek de?ildir. Panelin ba?l?cafaaliyetlerinden biri, Birle?mi? Milletler ?klim De?i?ikli?i Çevre Konvansiyonu’nunuygulamas?na ili?kin özel raporlar? yay?mlamakt?r. Panel de?erlendirmelerini a??rl?kl?olarak yay?nlanm?? bilimsel literatürlere dayand?r?r.