Evrak eden ?irketin ba?l? oldu?u ülkenin konsoloslu?u evrak?n orijinal

Evrak tasdiki evrak?n üzerindeki imzan?n do?rulu?unu, imzalayan?n görevini teyit etmek amac?yla yabanc? bir belgeye geçerlilik kazand?ran, belgenin yasall???n?n tasdik edilerek ba?ka bir ülkede de geçerli olmas?n? sa?layan resmi bir uygulamad?r. Evrak tasdik i?leminde, ba?l? bulunan bölgenin valili?i ve Türkiye’den mal ithal eden ?irketin ba?l? oldu?u ülkenin konsoloslu?u evrak?n orijinal oldu?unu tasdik ederek belgeyi Türkiye d???nda da resmi hale getirir.Evrak tasdiki bir evrak?n yasall???n?n ba?ka bir ülkede de geçerli say?lmas?n? sa?lamak amac?yla yap?lan resmi bir uygulamad?r. Evrak tasdik i?lemleri belge türüne bak?lmaks?z?n baz? prosedürlere tabidir. Onaylanacak evrak, yeminli bir tercüman taraf?ndan ?ngilizce ve Arapça dillerine çevrilir. Orijinaline uygun olarak haz?rlanan belge noterde tasdiklenir. Valilik taraf?ndan da onaylanan evrak?n Dubai Konsoloslu?una götürülmesi gerekmektedir. Evrak tasdik i?lemi 5-7 i?günü sürmektedir.Dubai evrak tasdik i?lemi, ticari fatura tasdiki, e?itim diploma tasdiki, çal??ma izni tasdiki, evlilik cüzdan? tasdiki, vekaletname, men?e ?ahadetnamesi vb. resmi belgelerin tasdik i?lemlerinin konsolosluk taraf?ndan yap?lmas?d?r. Dubai evrak tasdik i?lemleri için onay? yap?lacak diploman?n ?ngilizce noter onayl? tercümesinin yap?lmas? gerekli olup onayl? evrakla birlikte diploman?n asl?n?n Dubai, Birle?ik Arap Emirli?i (BAE) konsoloslu?una iletilmelidir.Dubai Konsoloslu?u her evrak için ayr? ba?vuru ücreti talep etmektedir. Ticari ba?vuru i?lemlerinde sayfa ba??na ücret al?nmaktad?r. ?ahsi ve ticari evrak tasdik ücretleri birbirinden farkl?d?r. E?er fatura tasdiki yap?lacaksa ücretini konsolosluk belirlemektedir. Evrak tasdik i?lemleri Cuma günü hariç hafta içi her gün Dubai Konsoloslu?u’nda yapt?rabilir.Men?e sertifikas?, ihracatç?n?n ba?l? bulundu?u Ticaret Odas? taraf?ndan tasdik edilen ürünlerin men?eini belirten belgedir. ?hraç edilen ürünün men?eini belgelemek için ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin temsilcilikleri taraf?ndan da onaylanmas? gerekir.  Fas, ?ran, Cezayir, Suriye, Dubai, Tunus, M?s?r, Ürdün ve Lübnan’a yap?lan ihracat i?lemlerinde belgelerin tasdik ettirilmesi gereklidir. Ortado?u ülkeleri konsolosluklar?nda fatura tasdiki, vekaletname, sözle?meler gibi evraklar?n d???nda, ülkelerde aç?lan ihalelere kat?lacak firmalara ait resmi evraklar?n da tasdiki yap?lmaktad?r.Konsolosluk tasdikli faturan?n di?er ismi tasdikli fatura belgenin ihracatç?n?n kendi orijinal faturas?n? düzenleyerek ihraç edece?i ülkenin konsoloslu?una tasdik ettirdikten sonra ithalatç?ya gönderdi?i fatura denmektedir. ?hracatç? ilk önce orijinal faturas?n düzenler, daha sonra ba?l? oldu?u ilin valili?ine giderek haz?rlad??? faturay? onaylat?r. Ortado?u ülkeleri ve ?srail bu faturay? özellikle istemektedir.Ortado?u ülkelerinin ticaret kurallar?, söz konusu ülkeler taraf?ndan ithal edilecek ürünlerin gümrük i?lemlerine te?kil edecek, konsolosluk taraf?ndan tasdik edilmi? faturan?n beyan edilmesi istenmektedir. Birçok Ortado?u ülkesinin ticari, diplomatik, turistik nedenlerle seyahat eden ki?ileri vize uygulamas?na tabi tuttuklar? gibi Türkiye’den ihracat? yap?lacak ürünler için ülkeler fatura, men?e ?ahadetnamesi gibi belgelerin gerekli makamlar taraf?ndan tasdik ettirilmesi ?art? getirilmi?tir.Türkiye’de düzenlenen apostilli evrak ba?ka bir ülkede beyan edilecekse konsolosluk yetkilileri taraf?ndan onaylanmas? gerekmektedir.Onay? istenen evraklar genelde men?e ?ahadetnamesi, fatura ve sa?l?k sertifikas?d?r. Bu evraklar?n ihracat? yap?lacak ülke temsilciliklerinde tasdik edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ürünleri alacak olan ?irket gümrük i?lerini yapamamaktad?r. Ülkelerin evrak tasdik i?lemleri de?i?iklik gösterebilmektedir.Evrak tasdik i?lemleri için gerekli olan belgeler ?u ?ekildedir:Tasdik edilmesi gereken resmi evrak?n asl?.