?çi?leri eski Be?ikta? Belediye Ba?kan? Murat Hazinedar, yolsuzluk, örgüte

?çi?leri Bakanl???’n?n 4 Ocak 2018’de ald??? karar ile CHP’li
eski Be?ikta? Belediye Ba?kan? Murat Hazinedar, yolsuzluk, örgüte üyelik ve
benzeri suçlar ile görevinden uzakla?t?r?lm??t?. Bunlar? bir kenara b?rakan
CHP, Hazinedar’?n CHP millet vekiline hakaret etti?i gerekçesi ile daval?k
olmas?na karar verdi.

 

 

Geçti?imiz Ocak ay?nda görevinden uzakla?t?r?lan Murat
Hazinedar, yolsuzluk örgüte üye olmak ve hatta 15 Temmuz darbe giri?imi sonras?
FETÖ üyeli?i sebebi ile polislikten at?lan ki?ileri güvenlik görevlisi olarak
almas? iddialar? ile gündeme bomba gibi dü?mü?tü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

Murat Hazinedar hakk?nda CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu
taraf?ndan verilen talimat ile bir soru?turma komisyonu kurulmu? Milletvekilleri
görevlendirilmi? ve Hazinedar hakk?nda bir rapor haz?rlanm??t?. Disiplin
kurulunda yer alan üç milletvekili taraf?ndan haz?rlanan rapor ile de Murat
Hazinedar’?n parti disiplin kuruluna sevk edilmesi karar? verilmi?ti. Anca elde
edilen bilgilere göre haz?rlanan bu rapor CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu
taraf?ndan i?leme konulmam??t?.

 

 

UTANILACAK ADAM

 

Hakk?nda haz?rlanan rapor sonras? eski CHP’li Belediye
Ba?kan? Hazinedar yapt??? sert aç?klama i?e komisyon ba?kan? ?stanbul
Milletvekili ?lhan Cihaner’i hedef alarak aç?klama yapm?? ve haz?rlanan raporu
ahlakd??? olarak de?erlendirip, utan?lacak adam ?erefi varsa yoksa kendisidir
demi?ti.

 

YA?ANAN SKANDALDAN DE??L HAKARETTEN DAVALIK OLDU

 

CHP’yi birbirine katan Hazinedar’?n aç?klamas? sonras? ?lhan
Cihaner’in avukat? Murat Hazinedar’?n cezaland?r?lmas?n? istedi. ?ki CHP’liyi
kar?? kar??ya getiren olay sonras? Cumhuriyet Savc?s? Hakan Aksoy’un ba?latt???
soru?turma tamamland?. Haz?rlanan iddianamede, Hazinedar’?n sarf etti?i
sözlerin, ?lhan Cihaner’in ki?ilik haklar?na sald?rd???, a?a??lay?c? ve hakaret
niteli?i ta??d??? ileri sürüldü.