Bo? önünde bulundurmak gerekir. Uzun vadeli modeller kurulurken problemin

Bo? konteyner dönü? problemi klasik
yöntemlerle çözülebilir ancak özellikle analitik bir çerçeve ele al?nmas?
gereken, bir çok parametreye ba?l? bir problemdir. Bu karma??k problemi
çözerken konteyner hatlar?n?n ekonomik ve operasyonel bask?lar?n? da göz önünde
bulundurmak gerekir. Uzun vadeli modeller kurulurken problemin de?i?kenlerinin
iyi ele al?nmas? ve çok say?da çal??ma yap?lmas? gereklidir.

Bo? konteyner trafi?i
çözümlerinde matematiksel modellerin yan? s?ra sezgisel modellerde kullan?lmaktad?r.
Sezgisel modellerde yap?lan çal??malarda bo? konteynerin yeniden
pozisyonlanmas? ile filo büyüklükleri aras?nda ili?ki oldu?u saptanm??t?r. Bu
tür modellerde genelde do?rusal programlanma kullan?lmakta olup, bo?
konteynerin toplam ta??ma ve depolama maliyetlerinin azalt?lmas? amaçlanmaktad?r (Song ve Carter, 2009).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Bo? konteyner stok çal??malar?
ile de bu süreci yönetmeye ili?kin baz? sistemler geli?tirilmeye çal???lm??t?r.
Bunlar için küresel konteyner kapasitelerine ait verilerin toplanmas? ve analiz
edilmesi ile dengesizlik bulunan rotalar?n ve lokasyonlar?n saptanmas?
amaçlanm??t?r. Asl?nda konteynerlerin ihtiyaç alanlar?na pozisyon aray??lar?n
en temel sebebi ticari dengesizliktir. Bunun yan?nda tarifelerdeki
dengesizlikler, iç ta??ma masraflar?, de?i?en konteyner kiralar?, yeni
konteynerlerin sat?? fiyatlar?, endüstrideki kârl?l?k de?i?imleri gibi
sorunlar? da sayabiliriz.

Ancak tüm maliyet minimize etmeye
yönelik ve bo? konteyner hareketini yönetme modellemeleri endüstrinin çok
dinamik ve de?i?ken olmas? sebebiyle matematiksel programlanmalar kullan?larak
çözümlenememektedir çünkü gerçek hayatta de?i?en çevresel ko?ullar yüzünden
sistem maalesef mükemmel i?leyemez. Bir ba?ka deyi?le giden dolu konteynerin
yerini do?ru zamanda dolduracak bir bo? konteyner talebi olmayacakt?r. Bu yüzden
küresel deniz ticaretinde denge sa?lanmak isteniyorsa yerel ve ulusal olarak
hareket edilmelidir.

Bu çal??madan bo? konteynerin TEU miktar?na ba?l? olarak depolanma
maliyetini  dü?ürecek en optimum süreyi
göstermeye yarayan bir model önerisi getirilmi?tir. Çözüm için do?rusal
programlanmadan yararlan?lm?? olunup, as?l amaç depolardaki bo? konteyner
trafi?ini azalt?p maliyeti minimize etmektir. Yeniden pozisyonlanmada önerilen
modelde 3 farkl? liman?n birbiri ile olan konteyner trafi?i esas al?nm?? olup,
konteynerlerin CFS alan?na girmeleri ile model aktifle?meye ba?lamaktad?r