Bo? önünde bulundurmak gerekir. Uzun vadeli modeller kurulurken problemin

Bo? konteyner dönü? problemi klasikyöntemlerle çözülebilir ancak özellikle analitik bir çerçeve ele al?nmas?gereken, bir çok parametreye ba?l? bir problemdir.

Bu karma??k problemiçözerken konteyner hatlar?n?n ekonomik ve operasyonel bask?lar?n? da göz önündebulundurmak gerekir. Uzun vadeli modeller kurulurken problemin de?i?kenlerininiyi ele al?nmas? ve çok say?da çal??ma yap?lmas? gereklidir.Bo? konteyner trafi?içözümlerinde matematiksel modellerin yan? s?ra sezgisel modellerde kullan?lmaktad?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Sezgisel modellerde yap?lan çal??malarda bo? konteynerin yenidenpozisyonlanmas? ile filo büyüklükleri aras?nda ili?ki oldu?u saptanm??t?r. Butür modellerde genelde do?rusal programlanma kullan?lmakta olup, bo?konteynerin toplam ta??ma ve depolama maliyetlerinin azalt?lmas? amaçlanmaktad?r (Song ve Carter, 2009). Bo? konteyner stok çal??malar?ile de bu süreci yönetmeye ili?kin baz? sistemler geli?tirilmeye çal???lm??t?r.Bunlar için küresel konteyner kapasitelerine ait verilerin toplanmas? ve analizedilmesi ile dengesizlik bulunan rotalar?n ve lokasyonlar?n saptanmas?amaçlanm??t?r. Asl?nda konteynerlerin ihtiyaç alanlar?na pozisyon aray??lar?nen temel sebebi ticari dengesizliktir. Bunun yan?nda tarifelerdekidengesizlikler, iç ta??ma masraflar?, de?i?en konteyner kiralar?, yenikonteynerlerin sat?? fiyatlar?, endüstrideki kârl?l?k de?i?imleri gibisorunlar? da sayabiliriz.Ancak tüm maliyet minimize etmeyeyönelik ve bo? konteyner hareketini yönetme modellemeleri endüstrinin çokdinamik ve de?i?ken olmas? sebebiyle matematiksel programlanmalar kullan?larakçözümlenememektedir çünkü gerçek hayatta de?i?en çevresel ko?ullar yüzündensistem maalesef mükemmel i?leyemez. Bir ba?ka deyi?le giden dolu konteynerinyerini do?ru zamanda dolduracak bir bo? konteyner talebi olmayacakt?r.

Bu yüzdenküresel deniz ticaretinde denge sa?lanmak isteniyorsa yerel ve ulusal olarakhareket edilmelidir.Bu çal??madan bo? konteynerin TEU miktar?na ba?l? olarak depolanmamaliyetini  dü?ürecek en optimum süreyigöstermeye yarayan bir model önerisi getirilmi?tir. Çözüm için do?rusalprogramlanmadan yararlan?lm?? olunup, as?l amaç depolardaki bo? konteynertrafi?ini azalt?p maliyeti minimize etmektir. Yeniden pozisyonlanmada önerilenmodelde 3 farkl? liman?n birbiri ile olan konteyner trafi?i esas al?nm?? olup,konteynerlerin CFS alan?na girmeleri ile model aktifle?meye ba?lamaktad?r