Årsakene en slik allianse og bli mer involvert i

 Årsakene til krigenEn av de bakenforliggendeårsakene til verdenskrigen var betydeligeetniske forskjeller på Balkanbalkanhalvøya.

Bosnia-Herzegovina var en del avØsterrike-Ungarns dobbeltmonarki i 1908. I dette området fantes det og finnesdet fortsatt store forskjeller mellom folkegrupper, og de nasjonale ogreligiøse spenningene var store. Muslimer, katolikker og ortodokse levde sammen.De store maktene blandet seg inni situasjonen.  Serberne ville ha et Stor-Serbia, og ville dominere Balkan.De tok både Kosovo og Makedonia, og var veldig interessert i Bosnia-Herzegovina,der det bodde mange serbere.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 Østerrike-Ungarn varredd for en allianse mellom Stor-Serbia og Russland, og ville dominere Kroatia,Slovenia og Bosnia-Herzegovina, som var katolsk. Russerne, på sin side, støttetPanslavismen og Serbia på Balkan, som var ortodokse. Den panslaviske tanken varå samle et rike som skulle forene det slaviske folk. Tyskerne hadde ogsåinteresser i området, for å nytte sin egen økonomi.  De planla Bagdadbanen, som skulle gå i gjennomBalkan, til oljefeltene i Irak. Mens det osmanske riket viste høy interesse og tilhørighettil den muslimske befolkningen. Innblandingen til stormaktene var spesielt farlig fordi nyeallianser, økende militarisme, imperialisme og økende opprusting gjorde atkonfliktene kunne trappes opp fort og spre seg videre. Tyskland ogØsterrike-Ungarn inngikk en avtale i 1879 som forpliktet dem til å støttehverandre om et av landene ble angrepet eller gikk til angrep.

I 1882 meldteItalia seg inn i samarbeidet, de tre landene utgjorde det som ble kalt for trippelalliansen.Frankrike bestemte derfor å danne en allianse med Russland. Russland var ikke egentligså lysten på å inngå i en slik allianse og bli mer involvert i urolighetene,men de var avhengig av lån fra Frankrike for å bygge opp industrien og hadde derforikke noe valg. Frankrike nektet å gi Russland lån hvis de ikke gikk i alliansemed dem, og siden Russland var avhengig av dette lånet måtte de si ja tilalliansen. Denne alliansen ble opprettet 1894.

Landene lovet hverandre å gå ikrig hvis en av dem ble angrepet av ett av landene i Trippelalliansen, på dennemåten sørget de for at Tyskland måtte føre krig på to fronter hvis de angrep.Storbritannia var foreløpig ikke med i noen allianse, men etter at de haddelagt striden med Frankrike om koloniene til side søkte de inn i alliansen medFrankrike og Russland. De tre store statene dannet sin egen allianse, trippelententeni 1907. Tanken bak alliansen var at ingen stormakt skulle bli sterk nok til åtrue en annen. Det at landene inngikk allianser med hverandre førte til at detnå ble dannet to maktblokker i som dominerte i EuroNasjonalisme og militarisme ble voksende ideologier iEuropa, og spesielt i Tyskland på slutten av 1800-tallet og de krevde sin«plass i solen», som et resultat av dette opprustet tyskerne militært medsterke våpen og mange soldater (både hæren, luftforsvaret og marinen blestyrket kraftig med ny teknologi). Storbritannia var følte seg spesielt truetav Tysklands marine opprustning, og svarte med å gjøre det samme selv.

Denpolitiske situasjonen i Europa var svært brennbar og det skulle lite til før enkrig bygget på nasjonalisme, militarisme og etnisk tilhørighet brøt løs. Skuddenesom falt i Sarajevo