ANAHTAR alarak kendilerini profesyonel anlamda geli?tirmeye özen göstermektedir. Ancak

ANAHTAR
K???LER VE TECRÜBELER?

Kurumumuzda
projede kilit rol oynayan kurum müdürümüz Emine Özdemir imza yetkili ki?idir ve
proje süresince yap?lacak sözle?meleri yürütecektir. Proje yaz?m a?amas?nda
aktif rol alan alan?nda yüksek lisans mezunu ?ngilizce Ö?retmeni Zeynep Ta?
Yard?mc? proje irtibat ki?isidir. Projenin yaz?m a?amas?nda aktif rol alan
di?er bir e?itmenimiz alan?nda yüksek lisans? olan Matematik Ö?retmeni Ecem
Karabulut al?c? kurumla yaz??malar? ve toplant?lar? yürütecektir. Sosyal
Bilgiler Ö?retmeni I??l Sönmez projenin koordinasyonundan sorumlu olacakt?r ve
nihai raporun yaz?lmas?nda katk? sa?layacakt?r. Bili?im Teknolojileri Ö?retmeni
Mustafa Ça?lar Yorulmaz projenin yayg?nla?t?r?lmas?nda etkin rol üstlenecektir.
Proje kilit personelinin alanlar?n?n zenginli?i projemizin olu?turulmas?
a?amas?nda projeye farkl? bak?? aç?lar? kazand?rm??t?r. Proje kilit
personelimiz alanlar?nda yüksek lisans e?itimleri olan, daha önce yerel, ulusal
ve uluslar aras? projelere katk? sa?lam??, yabanc? dil becerileri yüksek ve
çe?itli olan, teknolojinin kullan?m? konusunda oldukça deneyimli, analitik
dü?ünme becerileri geli?mi? ve sosyal sorumluluk projelerinde de yer alm??
ki?ilerdir. Ayr?ca, Avrupa Birli?i Proje Yazma e?itimleri ve E-twinning
üzerinden ba?ar?l? proje yaz?m? üzerine e?itimler alm??lard?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

D.
AVRUPA GEL???M PLANI

Üstün yetenekli ö?renciler bili?sel
geli?imleri akranlar?ndan farkl?l?k gösteren ve bireysel geli?im aç?s?ndan özel
e?itim programlar?na ihtiyaç duyan bireylerdir. ?limizde Yeni?ehir, Tarsus ve
Silifke olmak üzere üç ilçede mevcut olan Bilim Sanat Merkezleri, Özel E?itim Hizmetleri
Yönetmeli?ine dayanarak, e?itim-ö?retim yapmakta ve ö?rencilerini ele?tirel ve
analitik dü?ünme, sosyal vatanda? olma ve teknoloji okur-yazarl??? aç?s?ndan
üst düzey dü?ünme becerileri kazand?rmay? hedeflemektedir. Bu ba?lamda,
oklumuzdaki ö?retmenler çe?itli hizmet içi e?itimler, özel kurslar ve
sertifikalar alarak kendilerini profesyonel anlamda geli?tirmeye özen göstermektedir.
Ancak kurumumuzun yeni ö?retim tekniklerini uygulama, ideal s?n?f ortam?
geli?tirme, alternatif de?erlendirme araçlar?n? kullanma veya geli?tirme
bak?m?ndan eksiklikleri mevcuttur ve bu eksikliklerin giderilmesi ve kurumun
e?itim kalitesinin artt?r?lmas? h?zla de?i?en dünyada büyük önem arz
etmektedir. Kurumumuz stratejik plan? ö?rencilerin yeteneklerini fark
etmelerini ve yetenekleri do?rultusunda yönlendirilmelerini sa?lamak, farkl?
ö?retim yöntemleri ile farkl?la?t?r?lm?? e?itim programlar? uygulamak,
ö?rencilerimize bilimsel ara?t?rma kültürünü a??lamak ve okulumuzu fiziksel
ortam ve olanaklar? yüksek teknolojiyle donat?lm?? bir ?ekilde ça??m?za uygun
hale getirmek gibi hedefleri kapsamaktad?r. Di?er bir hedefi ise, ö?retmenlerin
her zaman kendilerini yenileyebilen ve mesleki yeterlili?e sahip e?itimciler
olmalar?n? sa?lamakt?r. Bu stratejik hedeflere ula?mak ad?na, kurumumuzun eksik
yönleri, ö?rencilerimizi yetenekleri do?rultusunda yönlendirirken akademik ve
pedagojik yöntemler bak?m?mdan yeterli düzeyde olmama, farkl? ö?retim
yöntemleri uygulamak için farkl?la?t?r?lm?? e?itim program?n?n nas?l yap?laca??
konusunda bilgi yetersizli?i ve e?itmenlerin böyle bir program?n uygulanmas?nda
sürecin i?lerli?i konusunda yeterli yetkinli?e sahip olamamas?d?r. Ayr?ca,
ö?rencilere bilimsel ara?t?rma kültürünü a??larken okulun fiziksel ortam ve
olanaklar?n?n yetersizli?inden dolay? verimli bir bilimsel ortam olu?turulamam??t?r
ve grup çal??mas?, bireysel ö?renme, projeye dayal? ve probleme dayal? ö?retimi
gerçekle?tirecek s?n?f ortamlar?n?n nas?l düzenlenmesi gerekti?i konusunda
uygulamaya yönelik bir e?itime ihtiyac? vard?r.

Belirtilen eksikliklerin belirlenmesinde, dört
temel alanda odaklan?lm??t?r, bunlar; farkl? ö?retim yöntem ve tekniklerinin
geli?tirilmesi, müfredatta farkl?la?t?rma ve zenginle?tirmenin yap?lmas?,
disiplinler aras? ve ça?a ayak uyduran ö?renme ortamlar?n?n olu?turulmas? ve
son olarak ö?rencilerin bireysel ve grup çal??malar?n? de?erlendirebilecekleri
teknolojik ölçme ve de?erlendirme araçlar? geli?tirmektir.

Farkl?la?t?r?lm?? ve zenginle?tirilmi? bir
müfredat?n AB 2020 Stratejik belgesinde yer alan giri?imcilik, çok dillilik,
analitik ve ele?tirel dü?ünme, yarat?c?l?k, disiplinler aras?l?k, çoklu zekâ
anlay???na uygun, üst düzey zihinsel becerilerin geli?imine imkan sa?layacak,
ça??n bilimsel ve teknolojik geli?melerine ayak uyduracak, bireysel
yeteneklerin geli?tirilmesine olanak sa?layacak özelliklere sahip olmas?
gerekmektedir. Bunun yan? s?ra, ölçme ve de?erlendirme alan?nda, Avrupa ülkelerinde
kullan?lan bireysel de?erlendirme ölçekleri, sonuç de?il süreç odakl?,
ö?rencinin öz de?erlendirme yapabildi?i, grup de?erlendirmesine olanak
sa?layan, teknolojinin de kullan?larak ö?renci performans?n?n geli?tirilmesini
amaçlayan bir de?erlendirme sistemine ihtiyac?m?z vard?r.

KURUMUN
AVRUPA HAREKETL?L??? VE ??B?RL??? FAAL?YETLER?NE ?L??K?N PLANLARI

E?itim ve Ö?retimde ??birli?i ?çin Stratejik
Çerçeve’de ve Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde yer alan önceliklerden olan, e?itimcinin
profesyonel e?itiminin güçlendirilmesi ve geli?tirilmesi, becerilerin
geli?tirilmesi amac?yla yap?lacak ö?renme hareketlili?inin önemi ve e?itim
programlar?n?n geli?tirilmesi, hayat boyu ö?renme, e?itimde inovasyonun gereklili?i
kurumumuzun proje amac? ve kazan?mlar?yla birebir örtü?mektedir. Bu ba?lamda,
kurumumuz e?itmenleri stratejik plan?m?zda yer alan hedeflere dayanarak üstün
yetenekli ö?rencilerimizin e?itimdeki ihtiyaçlar?n? kar??lamak üzere, müfredat,
e?itim-ö?retim yöntem ve teknikleri, s?n?f iklimi ve ölçme ve de?erlendirme
konular? kapsam?nda Portekiz’de yer alan bir kurs merkezinde e?itim görecektir.
Kursun içeri?i a?a??daki ?ekildedir:

·        
üstün yetenekli
ö?rencilerin saptanmas?

·        
 zeka kuramlar?

·        
 s?n?f ortam?nda üstün yetenekli ö?rencilerin
ihtiyaçlar?n?n nas?l kar??lanmas? gerekti?i

·        
s?n?f yönetimi ve
organizasyonu

·        
üstün yetenekli
ö?rencilerin ö?retim ortam?n?n nas?l olmas? gerekti?i

·        
sosyal ve
duygusal aç?dan üstün yetenekli ö?rencilerin nas?l desteklenmesi gerekti?i ve
ebeveynlerin e?itime kat?l?m?n?n nas?l sa?lanaca??,