Ali kas?t mutlulu?u seçmi? fertlerin, kof refah dü?künlü?ü, ba??bo?lu?u,

Ali ?eriati’nin siyasal teorisini olu?turan ümmet ve imamet, itikadi bir hayat sürdüren ferdin topluma olan ve bu toplumun ideolojiye olan sorumlulu?unu içerir. ?deoloji ise ideali gerçekle?tirme ve hedefe ula?may? sa?lamakla yükümlüdür. Peki, bu ba?lamda ümmet ve imamet nedir? Ali ?eriati, kitab?n?n ilk sayfalar?nda henüz ümmet kavram?n? aç?klamam??ken di?er toplumlar?n  -bu toplumlar?n kendi dilleri ile- kendi topluluklar?na takt?klar? adlar? aç?klam?? ve böylelikle okura ümmet kavram? ile kar??la?t?rma olana?? tan?m??t?r. Avrupa dillerinde, Arapça ve Farsça bir çok kavram aç?klam??t?r. Ümmet kelimesini ise kelimenin kökü olan “ümm” yani  hareket, hedef ve bilinçli karar anlamlar?na geldi?ini aç?klamakla ba?lam??t?r. “Ümmet” kelimesi ayd?n yol manas?n? içerir ve bu kelimede rehberlik etme, rehberlik edilme, ileriye do?ru yürüme gizlidir. ?slam aç?s?ndan en kutsal ve temel ba? o halde “ilerleme-yürüme” dir. “Ümmet” kavram?ndaki ortak k?bleye do?ru hareket ise dü?üncenin özünü olu?turur. Bu kavram?n tahlili neticesinde ise k?ble ve hedefte ortakl?k, k?ble ve hedefe do?ru yürüme, ortak rehberlik ve hidayetin zorunlulu?u ortaya ç?km??t?r. Ali ?eriatinin teorisini daha iyi anlamak için biz de ?eriati gibi “mutluluk mu olgunluk mu?” sorusunu sormal?y?z. Bu ba?lamda, ümmet terimi sübut ve hareket ilkelerini de içerir ve ona göre ümmet, fertleri, rahatl?k ve mutluluk hisseden toplum de?il; fertlerin beyinlerini, ruhlar?n?, toplumu olgunlu?a do?ru yöneltme ilkesidir. Bu terimin özünde ise hareketlilik vard?r. Ona göre ümmet güzelce ya?amak de?il, hayat?n güzelli?ini ister. Güzelce ya?amak tabirindeki kas?t mutlulu?u seçmi? fertlerin, kof refah dü?künlü?ü, ba??bo?lu?u, kay?ts?zl???, tüketimci, hedefsiz, güzel ve ho? bir hayat? benimsemi? bir toplumu ifade etmesidir. Oysa hayat?n güzelli?ini istemek demek ümmet fertlerinin inand?klar? ideoloji ve belirledi?i hakikate varmak üzere mutlak olgunluklara do?ru “olu?”, yüce de?erlere do?ru “gidi?”te ortak bir hedefe sahip olmakt?r. Sonuç olarak, ?eriati’ye göre imamet yani devlet, toplumun h?zl? bir ?ekilde geli?mesini, de?i?mesini ve olgunla?mas?n? sa?layan; toplumun ortak hedefe do?ru hareket etmesinde “rehberlik” eden bir kurum halindedir. Yani ümmet Mutlak Teala’ya do?ru sonsuz bir olu? ve yürüyü? iken imamet ise ümmeti bu yola ula?t?ran ve  bu yolda onu yönlendiren rejimdir.