AKUPUNKTUR Çini ziyaret eden ve akupunktur tedavisi izleyen Amerikan

                                        AKUPUNKTUR

Geleneksel çin
t?bb?nda akupunkturun önemli bir yeri vard?r. Çinliler uzun y?llar boyunca
ilaçs?z tedavi olarak ve kullan?m? kolay olan akupunkturun de?erini bilmi?tir.
Ayn? zamanda akupunkturun yüksek tedavi özelli?i olmas? Çinliler için
önemlidir. Dünyada akupunkturunun hem bilimsel hem de kültürel bir al??veri?i
söz konusudur. Bütün dünyada sadece 30-40 y?ld?r yayg?nla?m??t?r.
Çin Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan, Akupunktur ve Geleneksel Çin T?bb?n?n Dünya
bilim ve kültürü içinde yerini almas? ve bu tedaviyle ilgilenenlere daha iyi
bir hizmet vermek amac?yla Dünya Sa?l?k Örgütü ‘nün deste?i ile Pekin, ?anghay
ve Nanjing ‘de Uluslararas? Geleneksel Çin T?bb? E?itim ve Ara?t?rma Enstitüsü
kurulmu?tur. Dünyan?n her bir taraf?ndan 115 den fazla ülkeden gelen
ö?rencilere akupunktur dersi verilmekte ve ayn? zamanda bilimsel olarak
ara?t?rmalar da yap?lmaktad?r. Çin de t?p e?itimi farkl? farkl? bölümler
olmakla beraber toplamda 6 y?ld?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bat? t?bb? ve
geleneksel çin t?bb? e?itimlerinde ayn? yerde ba?lamakta ve ayn? zamanda hastaneleride
ayn?d?r. Bu durum her iki t?p bilimi ile u?ra?an bilim adamlar?n?n gereksiz
z?tla?maya girmelerini önlemesi aç?s?ndan son derece önemlidir.

 

17. yy. da Avrupaya
ula?an akupunkturun 20. yy a kadar ancak popülarite kazanm??t?r. Bunun sebebi
ise çine giden bilim insanlar? sayesinde olmu?tur.  Fransan?n Vietnam ile olan ili?kisinden
dolay? çok fazla Çinli bilim adamlar?na kucak açm??t?r. Akupunktur hakk?nda
yaz?lan ilk eser, 1934 y?l?nda, uzun y?llar Çin’de ya?am?? olan Frans?z
diplomat George Souliz de Morant taraf?ndan Frans?zca olarak kaleme al?nm??t?r.
Frans?zca yaz?lm?? eserler sayesinde Avrupa kültürü akupunkturu tan?maya
ba?lam??t?r. Buna ek olarak da Morant’?n kitaplar? önemli bir unsurdur. 1966?da
Asya ve Avrupa’da uzun y?llar akupunktur ve geleneksel Çin T?bb? ile ilgili
çal??malar? olan Prof. JackWorsley ?ngiltere’de Leamington Akupunktur Okulu’nu
kurmu?tur. Bu okullar?n say?s? günümüze kadar oldukça artm??t?r.
Akupunktur son y?llarda dünyan?n ço?u yerinde legal bir ?ekilde kullan?lmakta
ve e?itimide verilmektedir.

1800′ lü y?llarda Amerika’ya
Asya’dan göçen topluluklar, kendi içlerindeki insanlara ve kendilerine
akupunktur tedavisi yapmaktad?r. Amerikan?n bu konuda geri kalmas? ve bu
tedaviyi yapmalar? için 130 seneyi beklemesi gerekmi?tir.
1970 li y?llar?n sonlar?na do?ru bu tedavinin e?itimini alan ve ülkelerine
dönen ö?renciler kendi ülkelerinde akupunkturu yayg?nla?t?rmaya ba?lam??t?r.
1972 y?l?nda Çini ziyaret eden ve akupunktur tedavisi izleyen Amerikan ba?kan?
ve kalabal?k olan heyeti bu tedaviden etkilenmi? ve amerikada h?zla ilerlemeye
ba?lam??t?r.  Günümüzde
50 kadar ABD eyaleti, Kanada ve Meksika’da akupunktur, legal bir ?ekilde son
derece yayg?n olarak kullan?lmakta, 60 kolejde akupunktur e?itimi verilmekte,
her y?l 1000?den fazla ki?i e?itimini tamamlamakta ve akupunktur tedavi
masraflar? sigorta ?irketleri taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

Türkiye’de Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanan
“Akupunktur Tedavi Yönetmeli?i”, 29 May?s 1991 tarihinde yay?mlanarak yürürlü?e
girmi?, 17 Eylül 2002 tarihinde tekrar düzenlenmi?tir. Akupunktur Tedavi
Yönetmeli?i’ne göre akupunkturun, Akupunktur Yüksek Kurulu taraf?ndan yetkisi
olan t?p doktorlar? taraf?ndan uygulanmas? zorunludur.

Sa?l?k Bakanl???, ülkemizde Akupunktur E?itimi verecek
olan Üniversiteler için bir E?itim Müfredat? haz?rlam??t?r. Böylece ülkemizde
de doktorlar kendi evlerinde ve kendi dillerinde e?itim alma ?ans?na sahip
olmu?lard?r. Önce bünyelerinde akupunktur poliklinikleri açarak i?e ba?layan
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi ve ?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p
Fakültesi, ard?ndan Yeditepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Ümraniye Ara?t?rma
Hastanesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Y?ld?r?m Beyaz?t Üniversitesi
bünyelerinde akupunktur kurslar? düzenlenmeye ba?lam??lard?r. Kursu tamamlayan
doktorlar bitirme s?nav?na girmekte ve Sa?l?k Bakanl??? Akupunktur Uygulama
Yetki Belgesine sahip olmaktad?rlar.

Dünya Sa?l?k Örgütü’nün
akupunktur ile tedavi edilebilen hastal?klarla ilgili bir listesi
bulunmaktad?r.

Solunum
Yolu Hastal?klar?: Ast?m, bron?it, sinüzit, larenjit, farenjit,
so?uk alg?nl???.
Sindirim
Sistemi Hastal?klar?:Di? a?r?s?, aft,
di?eti iltihab?, yemek borusu ülseri, gastrit, ülser, kab?zl?k, ishal, kolit.
Üro-genital
Sistem Hastal?klar?: Gece alt?n? ?slatma, sistit, adet
düzensizli?i, a?r?l? adet, k?s?rl?k.
Endokrin
Hastal?klar: Guatr, ?eker hastal???.
Cilt
Hastal?klar?: Akne, sedef, egzema.
Nörolojik
Hastal?klar: Migren ve di?er ba? a?r?lar?, yüz felci, kas
hastal?klar?.
Psikiyatrik
Hastal?klar: Stres, depresyon, uyku bozukluklar?, kekemelik,
tikler.
Kalp-Damar
Hastal?klar?: Ritm bozuklu?u, hipertansiyon, hipotansiyon.
Romatizmal
Hastal?klar: Behçet, kireçlenme, boyun-bel-diz-omuz a?r?lar?.
Di?er: Kronik
yorgunluk, el ve ayak yanmalar?, a??r? terleme, sellülit, ?i?manl?k, alkol ve
tütün ba??ml?l???.