AKUPUNKTUR Çini ziyaret eden ve akupunktur tedavisi izleyen Amerikan

                                        AKUPUNKTURGeleneksel çint?bb?nda akupunkturun önemli bir yeri vard?r. Çinliler uzun y?llar boyuncailaçs?z tedavi olarak ve kullan?m? kolay olan akupunkturun de?erini bilmi?tir.Ayn? zamanda akupunkturun yüksek tedavi özelli?i olmas? Çinliler içinönemlidir. Dünyada akupunkturunun hem bilimsel hem de kültürel bir al??veri?isöz konusudur.

Bütün dünyada sadece 30-40 y?ld?r yayg?nla?m??t?r.Çin Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan, Akupunktur ve Geleneksel Çin T?bb?n?n Dünyabilim ve kültürü içinde yerini almas? ve bu tedaviyle ilgilenenlere daha iyibir hizmet vermek amac?yla Dünya Sa?l?k Örgütü ‘nün deste?i ile Pekin, ?anghayve Nanjing ‘de Uluslararas? Geleneksel Çin T?bb? E?itim ve Ara?t?rma Enstitüsükurulmu?tur. Dünyan?n her bir taraf?ndan 115 den fazla ülkeden gelenö?rencilere akupunktur dersi verilmekte ve ayn? zamanda bilimsel olarakara?t?rmalar da yap?lmaktad?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Çin de t?p e?itimi farkl? farkl? bölümlerolmakla beraber toplamda 6 y?ld?r. Bat? t?bb? vegeleneksel çin t?bb? e?itimlerinde ayn? yerde ba?lamakta ve ayn? zamanda hastanelerideayn?d?r. Bu durum her iki t?p bilimi ile u?ra?an bilim adamlar?n?n gereksizz?tla?maya girmelerini önlemesi aç?s?ndan son derece önemlidir.

 17. yy. da Avrupayaula?an akupunkturun 20. yy a kadar ancak popülarite kazanm??t?r. Bunun sebebiise çine giden bilim insanlar? sayesinde olmu?tur.  Fransan?n Vietnam ile olan ili?kisindendolay? çok fazla Çinli bilim adamlar?na kucak açm??t?r. Akupunktur hakk?ndayaz?lan ilk eser, 1934 y?l?nda, uzun y?llar Çin’de ya?am?? olan Frans?zdiplomat George Souliz de Morant taraf?ndan Frans?zca olarak kaleme al?nm??t?r.Frans?zca yaz?lm?? eserler sayesinde Avrupa kültürü akupunkturu tan?mayaba?lam??t?r.

Buna ek olarak da Morant’?n kitaplar? önemli bir unsurdur. 1966?daAsya ve Avrupa’da uzun y?llar akupunktur ve geleneksel Çin T?bb? ile ilgiliçal??malar? olan Prof. JackWorsley ?ngiltere’de Leamington Akupunktur Okulu’nukurmu?tur. Bu okullar?n say?s? günümüze kadar oldukça artm??t?r. Akupunktur son y?llarda dünyan?n ço?u yerinde legal bir ?ekilde kullan?lmaktave e?itimide verilmektedir. 1800′ lü y?llarda Amerika’yaAsya’dan göçen topluluklar, kendi içlerindeki insanlara ve kendilerineakupunktur tedavisi yapmaktad?r. Amerikan?n bu konuda geri kalmas? ve butedaviyi yapmalar? için 130 seneyi beklemesi gerekmi?tir.1970 li y?llar?n sonlar?na do?ru bu tedavinin e?itimini alan ve ülkelerinedönen ö?renciler kendi ülkelerinde akupunkturu yayg?nla?t?rmaya ba?lam??t?r.

1972 y?l?nda Çini ziyaret eden ve akupunktur tedavisi izleyen Amerikan ba?kan?ve kalabal?k olan heyeti bu tedaviden etkilenmi? ve amerikada h?zla ilerlemeyeba?lam??t?r.  Günümüzde50 kadar ABD eyaleti, Kanada ve Meksika’da akupunktur, legal bir ?ekilde sonderece yayg?n olarak kullan?lmakta, 60 kolejde akupunktur e?itimi verilmekte,her y?l 1000?den fazla ki?i e?itimini tamamlamakta ve akupunktur tedavimasraflar? sigorta ?irketleri taraf?ndan kar??lanmaktad?r. Türkiye’de Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanan”Akupunktur Tedavi Yönetmeli?i”, 29 May?s 1991 tarihinde yay?mlanarak yürürlü?egirmi?, 17 Eylül 2002 tarihinde tekrar düzenlenmi?tir. Akupunktur TedaviYönetmeli?i’ne göre akupunkturun, Akupunktur Yüksek Kurulu taraf?ndan yetkisiolan t?p doktorlar? taraf?ndan uygulanmas? zorunludur. Sa?l?k Bakanl???, ülkemizde Akupunktur E?itimi verecekolan Üniversiteler için bir E?itim Müfredat? haz?rlam??t?r.

Böylece ülkemizdede doktorlar kendi evlerinde ve kendi dillerinde e?itim alma ?ans?na sahipolmu?lard?r. Önce bünyelerinde akupunktur poliklinikleri açarak i?e ba?layanGazi Üniversitesi T?p Fakültesi ve ?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?pFakültesi, ard?ndan Yeditepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Ümraniye Ara?t?rmaHastanesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Y?ld?r?m Beyaz?t Üniversitesibünyelerinde akupunktur kurslar? düzenlenmeye ba?lam??lard?r. Kursu tamamlayandoktorlar bitirme s?nav?na girmekte ve Sa?l?k Bakanl??? Akupunktur UygulamaYetki Belgesine sahip olmaktad?rlar.Dünya Sa?l?k Örgütü’nünakupunktur ile tedavi edilebilen hastal?klarla ilgili bir listesibulunmaktad?r.SolunumYolu Hastal?klar?: Ast?m, bron?it, sinüzit, larenjit, farenjit,so?uk alg?nl???.SindirimSistemi Hastal?klar?:Di? a?r?s?, aft,di?eti iltihab?, yemek borusu ülseri, gastrit, ülser, kab?zl?k, ishal, kolit.

Üro-genitalSistem Hastal?klar?: Gece alt?n? ?slatma, sistit, adetdüzensizli?i, a?r?l? adet, k?s?rl?k.EndokrinHastal?klar: Guatr, ?eker hastal???.CiltHastal?klar?: Akne, sedef, egzema.NörolojikHastal?klar: Migren ve di?er ba? a?r?lar?, yüz felci, kashastal?klar?.PsikiyatrikHastal?klar: Stres, depresyon, uyku bozukluklar?, kekemelik,tikler.Kalp-DamarHastal?klar?: Ritm bozuklu?u, hipertansiyon, hipotansiyon.RomatizmalHastal?klar: Behçet, kireçlenme, boyun-bel-diz-omuz a?r?lar?.

Di?er: Kronikyorgunluk, el ve ayak yanmalar?, a??r? terleme, sellülit, ?i?manl?k, alkol vetütün ba??ml?l???.