Aan waar juist plaatsen vroeger een grote invloed hadden.

Aan welke faciliteiten hebben mensen behoefte?De behoeftes en hoe je deze zo goed mogelijk kan toepassen inde bestaande ruimtesOmte weten te komen welke behoeftes van mensen er zijn als het gaat omfaciliteiten om hen heen, dus daar valt de buitenruimte in, gaan we kijken naareen algemene wijk. Het is daarvoor ook handig om te weten welke functies wijkenhebben en hoe een huidige wijk er eigenlijk uitziet. Hierop kan gebaseerdworden wat er nodig is en hoe dit verbetert kan worden: hoe kan deze optimaalworden gebruikt. Dit gaat gebeuren aan de hand van de SMART-formule en wordtlater weergeven in tabellen. Hiervoor wordt eerst gekeken naar de functies vaneen wijk en de levensbehoeften van een gemiddeld persoon.

 De trend van deze tijdWe beginnen met de huidige situatie in de samenleving op hetgebied van trends die te maken hebben met het steeds ‘kleiner’ worden van dewereld. Per dag komen er steeds meer nieuwe ontwikkelingen op de wereld ter verbeteringvan het stedelijk leven. Ook de technologie en het internet hebben het leveningrijpend veranderd en daar moet rekening mee worden houden. De volgendetrends vormen samen de SMART-formule: constante verbondenheid, flexibiliseringen bewustwording. Wanneer een product aan deze componenten voldoet is het ‘SMART’en past het in deze tijd waardoor er een aantrekkelijke omgeving wordt gecreëerd.Deze drie componenten worden in de volgende alinea’s uitgelegd waarna ze wordentoegepast in een algemene huidige leefomgeving.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Constante verbondenheidNetwerkenworden steeds belangrijker. Ze zijn belangrijk in de nieuwe samenleving waarjuist plaatsen vroeger een grote invloed hadden. Netwerken zijn dominantgeworden en de mensen worden steeds flexibeler. Vaste werkplekken wordenflexwerkplekken. De technologie maakt het mogelijk om de netwerksamenleving uitte breiden en zorgt voor de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid informatieop elk tijdstip.

Deze informatie is steeds meer digitaal te vinden dan fysiek.De smartphones die tegenwoordig overal zijn te vinden zorgen ervoor dat jemakkelijker verbonden kan zijn met de wereld om je heen. Burgers nemen ookhierdoor meer initiatief in het in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Doorde netwerksamenleving verandert de functie van de ruimte. Desondanks is het overgrotegedeelte niet verbonden met internet (Kennislab Urbanisme Amersfoort, 2014). Hetis maar de vraag voor hoelang dat nog zal zijn.  FlexibiliseringHettweede component van SMART is flexibilisering. Hier gaan we in op een flexibellevensritme, een flexibele houding tegenover anderen en wat dit betekent vooreen directe woonomgeving.

Hierbij wordt dus onderscheid gemaakt tussen fysiekeen sociale flexibilisering. Fysiekeflexibilisering slaat op de gebouwde omgeving die voor zijn functie en locatievast staat. Tegenwoordig wordt er steeds meer gezocht naar flexibiliteit.Mensen willen deel uitmaken van een systeem dat zich kan aanpassen aan hunbehoeftes. Ongeacht van hun tijd en plaats. De wereld en zijn vorderingen zorgenervoor dat de mens zich ook snel moet aanpassen. Daarbij komt de ruimte dus ookaan te pas en is er meer vraag naar flexwerken en aanpasbare open ruimtes.

Efficiëntieis daarbij een heel belangrijk begrip. Alles moet snel, duidelijk en makkelijk.Dit kan alleen worden behaald als ruimtes daar efficiënt op zijn ingericht. Watefficiënt is hangt af van de functies waar het zich zou voor kunnen dienen.Danis er nog sociale flexibilisering. Dit heeft te maken met het belang dat men keuzevrijheidwil hebben.

Door het internet is men niet meer verplicht om de deur uit te gaanvoor het halen van producten. Dit kan ook online gebeuren en wordenthuisbezorgd. Hierdoor is er meer tijd om keuzes te maken als het gaat omcontacten leggen. Sociale media heeft hierbij een grote impact. Dit zijnvoorbeelden die laten zien dat de structuren die oorspronkelijk werden opgelegdsteeds meer verdwijnen.

Dit zorgt voor steeds meer diversiteit in levensstijlenen flexibelere dagritmes  (KennislabUrbanisme Amersfoort, 2014LV1 ).Doorhet sociale en fysieke aspect van flexibilisering zoeken mensen steeds meernaar hun eigen identiteit. Doordat alles en iedereen met elkaar verbonden isgaan plaatsen steeds meer op elkaar lijken. Men wil uniek zijn en zich oplokaal niveau onderscheiden.

Dat betekent dat ze zoeken naar een plek die aansluitop hun identiteit. Dit verschilt per individu en vereist dus flexibiliteit. BewustwordingTotslot is het laatste component bewustwording. We krijgen steeds meer te wetenvia allerlei soorten bronnen hoe het er aan toe gaat in de wereld. Door verbondente zijn met de wereld is te zien wat de gevolgen zijn van onze eigenhandelingen. Het vergroot broeikaseffect, plastic afval en kinderarbeid zijndaar voorbeelden van.

De gevolgen maken de mens bewust van hun keuzes. Daardoorworden er keuzes gemaakt waarvan er wordt gedacht dat ze het beste zijn voor hetindividu en de mensen om hen heen. Daarnaastis er meer behoefte om spullen te delen.

Door het steeds makkelijkere ensnellere contacteren wat eerder is genoemd gaat spullen delen dat ook. Eenvoorbeeld hiervan is het fenomeen van het delen van een fiets. Dit wordt ookwel ‘sharing economy’ genoemd. Het laat de veranderende houding van burgerszien. De economie gaat langzamerhand steeds meer van het ‘hebben’ naar het ‘doen’.

Het gaat om de beleving en niet om de materiële waarde. Hier wordt meer waardeaan gehecht. (Kennislab Urbanisme Amersfoort, 2014)    LV2 Afbeelding 1 DeSMART-formule Functies van een wijkDehiervoor genoemde SMART-formule is een richtlijn waarmee we straks verderredeneren voor het creëren van een optimale leefomgeving met de juistebehoeftes aanwezig. Echter moet er eerst een beeld worden geschetst van eenhuidige wijk met zijn functies. Wat hebben we nou eigenlijk aan een wijk? Watdoen we er?Iederewijk vervult een aantal functies die belangrijk zijn voor het individu. Elkindividu hecht waarde aan bepaalde functies van een wijk. Echter is men voorbepaalde functies niet gebonden aan één wijk.

Een huidige wijk kan de volgendefuncties vervullenLV3  (Kennislab UrbanismeAmersfoort, 2014): · Wonen – hieronder wordt datgene verstaan wat je ineen huis doet. · Werken en ondernemen – alle activiteiten die er opgericht zijn om financieel in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. · Consumeren – kopen van goederen en/of diensten. · Ontmoeten en sociaal netwerk – in contact staan metbuurtgenoten. · Verplaatsen – mobiliteit, bewegen van A naar B doorgebruik te maken van een voertuig of te lopen.

· Ontspannen – alle activiteiten die er toe leidendat mensen fysiek en mentaal tot rust kunnen komen. · Zorgen – ondersteunen van mensen die zelf niet ineen bepaalde behoefte kunnen voorzien. · Sporten – alle vormen van lichaamsbeweging om fitte blijven. · Spelen – samen bezig zijn met een spel ofactiviteit, voornamelijk door kinderen. Met de functies van de wijk is het mogelijk  om te gaan kijken hoe de wijk het best kanworden verbetert zodat de buitenruimte de functies zoveel mogelijk tot uitinglaat komen en ze optimaal benut worden. Want we leven niet voor niets allemaalin een wijk. Behoeftes in een wijk Eenhuidige wijk wordt gedefinieerd door de belangrijkste behoeftes die de inwonershebben, en waar de wijk in moet voorzien.

Deze behoeftes zijn neergezet in depiramide van Maslow en kunnen worden door vertaald naar de wijk.Maslow omschrijft als eerstede primaire biologische behoeftes van de mens. Het gaat hierbij om bijvoorbeeldeten, drinken, warmte, slaap, seks, zuurstof. De wijk faciliteert in dezebehoeftes met al haar fysieke elementen: van muren, daken en straten, tot eenwaterleiding, elektriciteitsnet en internetverbinding (zie afbeeldinghieronder). De primaire behoeftes worden weergeven in de onderste balk van depiramide.Afbeelding 2 De piramide vanMaslow Hiernavolgt het tweede onderdeel, veiligheid.

Dit betekent gezond zijn, financiëlezekerheid en veiligheid op straat en in de woning. De wijk die voorziet in dezebehoeftes is groen, schoon, veilig en leefbaar. Vervolgenskomen de sociale behoeftes aan bod. Mensen willen vriendschap, liefde enfamilie. Ze willen bij een bepaalde groep horen, zoals het gezin, de buurt ofeen vereniging.

Deze behoefte wordt gefaciliteerd door de wijk. Het bied demogelijkheid tot contact met de buurt en verenigingen waar we ons bij kunnenaansluiten. Eenbehoefte die nog verder gaat is zelfvertrouwen. Mensen zoeken naar respect,erkenning en waardering van anderen en ook van zichzelf. Dit betekent dat jejezelf moet kunnen zijn, je onafhankelijk en vrij voelt. Een wijk waarin haarbewoners zich thuis voelen en wederzijds respect naar elkaar tonen zorgthiervoor. Hethoogst haalbare niveau is zelfontplooiing.

Men kan steeds meer zijn eigen doelnastreven en worden niet meer gestuurd vanaf buitenaf. Bij het nastreven van dezedoelen kan de wijk een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld, door demogelijkheid tot het personaliseren van je woning en het ontplooien van jefavoriete activiteiten in de buurt. Inde piramide zijn de fundamentele behoeftes opgenomen waarin de wijk moetvoorzien.

Het is echter niet noodzakelijk dat eerst aan de lager gelegenbehoeftes voldaan moet worden alvorens aan een hoger gelegen behoefte voldaankan worden. (Kennislab Urbanisme Amersfoort, 2014). Wel zijn allen essentieelom te zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

 Hoe kunnen de functies van een wijk aan debehoeften voldoenLV4 ?Met de kennis van de hierboven genoemde onderdelen: de functievan een wijk, de behoeftes in een wijk en de bijbehorende SMART-formule, kaneen opzet worden gemaakt van een huidige wijk naar een wijk met een ‘SMARTinvulling’. Dit houdt in dat in de onderstaande tabel in de eerste kolom defuncties van een wijk staan, in de tweede kolom de huidige situatie van diefunctie en in de derde kolom de passende situatie bij deze tijd. Op deze manierstaat de mens en zijn leefomgeving centraal. Tabel 1 Functie Huidige invulling SMART invulling Wonen De functie wonen is momenteel nog redelijk traditioneel ingevuld. We wonen, slapen, eten en rusten binnenshuis op specifieke plekken en specifieke tijden. Wonen doen we voornamelijk privé op onze eigen grond. De functie wonen op een SMART manier gaat uit van een bewustere leefstijl en een flexibelere inrichting van het woonhuis met gemixte functies. Hierdoor gaan we efficiënter met de woonruimte om.

We kunnen ons huis aanpassen aan onze behoeftes op dat moment. Ook wordt de buitenruimte veel meer onderdeel van het woongedrag. Wonen doen we niet alleen meer binnen ons privé-eigendom. Mensen eten onderweg in de trein, rusten uit in het park en slapen vaker buiten de deur als ze een weekend weg zijn. Werken en ondernemen Tegenwoordig hebben de meeste mensen nog steeds een negen tot vijf baan met een kantoor op een vaste plek.

Wat wel steeds meer te zien is dat meer mensen thuis werken of flexibel uren indelen. Er is een transitie zichtbaar naar flexibel werken qua locatie en tijd. Waar we werken en hoe laat doet er steeds minder toe, we staan immers altijd met elkaar in verbinding. Ons huis kan worden omgetoverd tot werkplek en op kantoren zijn alleen nog flexplekken te vinden. De scheiding van vrije tijd en tijd dat besteed wordt aan werken wordt minder duidelijk. Geld verdienen is niet meer ons hoofddoel, we willen onszelf ontwikkelen en doen wat we leuk vinden. Consumeren Op het moment voorziet de wijk in de behoefte consumeren slechts door een supermarkt, een lokale markt en een aantal kleine ondernemers als een bakker of slager.

Andere winkels bevinden zich niet in de wijk maar in het kernwinkelgebied. Door de opkomst van het internet worden goederen makkelijker bereikbaar en kan vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Fysieke winkelruimten zullen afnemen of puur een etalage functie krijgen.

Het aantal pakketbezorgers in de wijk zal toenemen; maar dan wel op een centraal afleverpunt. Ook zal er minder materieel worden geconsumeerd, maar men zal meer belevenissen gaan consumeren. Dat is hetgeen waar status aan wordt ontleend.

Ontmoeten en sociaal netwerk Tegenwoordig faciliteert de wijk in sociaal contact door middel van openbare ruimte. Er zijn echter nog weinig wijken waarin buurtgenoten het belangrijkste netwerk voor elkaar vormen. Ons sociale netwerk reikt veel verder dan de buurt en is heel divers. De eigen ruimte is meestal strikt afgesloten door het gebruik van bijvoorbeeld schuttingen, hekken en hagen. In de SMART-wijk staan we altijd in contact met de wereld om ons heen.

De lokale omgeving wordt hierbij weer belangrijker, omdat dit ons houvast biedt. Dit betekent dat de sociale functie van de wijk verandert. De afbakening van een wijk wordt vager en is flexibel. Wat een buurt betekent, is voor iedereen anders.

Wel staan we door middel van sociale media in contact met mensen dichtbij, hebben we minder behoefte om onze eigendommen af te schermen en in eilandjes te wonen en worden we ons bewust van het feit dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Verplaatsen Mensen verplaatsen zich met auto, openbaar vervoer, de fiets of lopend. Deze vervoersstromen sluiten redelijk op elkaar aan; maar er moet nog wel veel gewacht worden in files of bij overstappen in het OV. Het OV-netwerk wordt bepaald door de behoefte van de gebruiker. Door nieuwe technologieën worden vervoersmiddelen schoner en tevens efficiënter. Iedereen rijdt elektrisch en onze verplaatsingen worden continu geregistreerd door sensoren om het netwerk te verbeteren. Ook het delen van vervoersmiddelen wordt steeds populairder.

Ontspannen Ontspannen is voor elk individu verschillend. Ook in de wijk van de toekomst blijft ontspannen persoonlijk. Wellicht is ontspannen in de toekomst juist wel het tegenovergestelde van SMART. Dus juist niet verbonden met internet, niet flexibel en niet bewust. Een wijk die SMART is, is een wijk waar iedereen kan ontspannen. Zorgen In de wijk is ruimte voor zorg door verzorgingstehuizen en huisartsen die fysiek in de wijk gevestigd zijn. In de toekomstige wijk kan iedereen altijd en overal in contact komen met zorginstellingen en lotgenoten middels sociale media. Geen spreekuren, maar Skype gesprekken met artsen.

Het geheel functioneert als een netwerk waarin de afstand tussen zorg en burger kleiner wordt. Fysieke zorgpunten zijn minder belangrijk. Ook zullen burgers meer voor elkaar zorgen indien mogelijk. Zorg komt dus niet alleen meer vanuit de professional.

Sporten De wijk faciliteert sporten door sporthallen en -velden aan te leggen. Deze zijn vaak monofunctioneel. Ook parken en hardlooproutes worden sinds de laatste paar jaar aangelegd om fysieke activiteit te bevorderen. De SMART-wijk faciliteert alle sporten, overal en altijd. We zien dat mensen steeds meer zelf willen invullen wanneer en waar ze gaan sporten.

Hardlopen is populair, net als bootcamp en yoga op allerlei locaties in de stad. Door de connectiviteit tussen mensen zijn ze niet meer afhankelijk van verenigingen en lidmaatschappen. Hierdoor hebben ze toegang tot een breder scala aan sporten en kunnen ze gemakkelijk sportmaatjes vinden. Een SMART-wijk faciliteert sport door de aanleg van groen die op verschillende manieren kan worden gebruikt. Spelen In de huidige wijk wordt spelen gefaciliteerd door aangelegde speeltuinen en door aangewezen woonerven.

De SMART-wijk moet spelen veel flexibeler faciliteren. Ook kinderen maken onderdeel uit van een netwerk. Hierdoor wordt in de SMART wijk meer op straat gespeeld doordat ze elkaar via het netwerk kunnen opzoeken.

De openbare ruimte moet mogelijkheden bieden tot ‘realitygaming’. Hierbij wordt de fysieke omgeving gekoppeld aan internet en gebruikt als een digitaal speelbord. Spelen wordt hierdoor flexibel en kan overal en altijd gedaan worden door verschillende doelgroepen. (KennislabUrbanisme Amersfoort, 2014) Hétbegrip wat duidelijk naar voren komt deze tijd is flexibilisering. Hetbelangrijkste aspect waar rekening mee moet worden gehouden voor een zoaantrekkelijk mogelijke leefomgeving is de mogelijkheid om zich aan te passen.De ruimtes moeten voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt.

Voorjong en oud. Door de constante verbondenheid hoeven er geen duidelijke grenzente zijn en kan elk functie als het ware in elkaar overlopen. Wonen is niet meeralleen binnen, maar ook buiten. Flexwerken in flexwerkplekken op flextijden ishet nieuwe gedrag. Fysieke winkels en praktijken worden minder belangrijk envoldoening wordt gehaald uit belevenissen in plaats van materiaal. Nieuweontmoetingsplaatsen bevorderen dit.

De verbintenis zorgt voor de vraag naardelen van bijvoorbeeld vervoer. Men staat klaar voor elkaar en de hulp van professionalsis niet meer noodzakelijk. Zelfstandigheid wordt bevorderd. Groen en sporthebben een grote connectie en kunnen voor meerdere activiteiten faciliteren. Bovenalis het erg belangrijk dat men zich kan ontspannen op de voor hen ideale plek inhun wijk. Deze kan voor ieder anders zijn. Resultaten enquêteOmdatLV5  we voorhet onderzoek over licht, ruimte en dergelijkeLV6  eenenquête hadden gemaakt, leek het ons verstandig om gelijk te gaan onderzoekenwaar mensen behoefte aan hebben in hun wijk.

De resultaten van het verrichteonderzoek staan hieronder. De eerste elf opties zijn door ons voorgesteld en deoverige antwoorden zijn eenmalig door iemand ingevuld. Hier staat dan ook een’1′ achter. Het aantal mogelijkheden dat wordt geven is niet het enige wat erin een wijk aanwezig is, maar teveel opties zou voor onoverzichtelijkheidzorgen. Daarom is was er wel een optie ‘Anders’.

Het totaal aantal mensen datdit heeft ingevuld is 121. Meerdere antwoorden waren mogelijkLV7 .   Diagram 1  In diagram 1 is te zien dat de meeste mensen in ieder geval eensupermarkt in de buurt willen hebben. In de meeste wijken staan deze er dan ookal. Dit? vraag gaat dan ook niet om wat er nog mist in de wijk, maar juist allefaciliteiten die gewenst zijn. Op de tweede plaats staat meer groen met vlakdaarachter een restaurant of café. ‘Meer groen’ slaat op planten, struiken,grasvelden en bomen. De reden dat er ‘meer groen’ staat in plaats van ‘groen’is, omdat het over het algemeen bekend is dat groen in de omgeving wel geliefdis.

Wij wilden kijken of er een andere reactie zou ontstaan als we het zoudenveranderen. Op het staafdiagram valt ereen woord weg: dit is ‘Georganiseerd straatfeest’ of iets dergelijks. Deze isniet zo gewild als de andere faciliteiten, maar zeker niet de minste. Plekkenom je auto of fiets kwijt te kunnen waren voor veel ook een belangrijk aspect.Samenvatten is de volgorde:1.      Supermarkt2.      Meer groen3.      Restaurant/café4.

      Parkeerplaatsen (auto)5.      Fietsenrekken6.      SportgelegenheidHierbijgaat het oplopend van het meest geliefd naar het minst geliefd. De supermarktis dus in ieder geval een must-have