5 duyurdu. Twitter hesab?ndan aç?klama yapan Ali Bayramo?lu, bir

5 gün önce ba?lad? bugün ayr?ld???n? duyurdu

Ali Bayramo?lu Karar’dan ayr?ld?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Karar Gazetesi yazar? Ali Bayramo?lu, sosyal medya hesab?ndan yapt??? aç?klama
ile gazeteyle yollar?n? ay?rd???n? duyurdu.

Twitter hesab?ndan aç?klama yapan Ali Bayramo?lu, bir programda eski
Cumhurba?kan? Abdullah Gül’le ilgili sözlerinin çarp?t?ld???n? belirtti.
Sald?r?lara maruz kald???n? yazan Bayramo?lu, “Bunlar?n amac?n?n i?i ba?ka bir
siyasi mecraya ta??mak oldu?unu, haftada bir yaz? gönderdi?im Karar gazetesine
sirayet etmeye ba?lad???n? görüyorum” ifadelerini kulland?.

Bayramo?lu’nun aç?klamas? ?öyle:

“Bir televizyon program?nda, geldi?imiz a?amada ‘Türkiye’nin temel sorununun
Erdo?an’?n yönetim tarz? oldu?unu, Gül’ün ise seçimde ve iktidarda ona kar??
ciddi bir alternatif olu?turdu?unu’ söyledim. Bunun üzerine pek de ?a??rt?c?
olmayan, sald?r? ve çarp?tmalara maruz kald?m. Bunlar?n amac?n?n i?i ba?ka bir
siyasi mecraya ta??mak oldu?unu, haftada bir yaz? gönderdi?im Karar gazetesine
sirayet etmeye ba?lad???n? görüyorum. Havada uçu?an bu sald?r? mikrobunun
‘ta??y?c?s?’, ‘vesilesi’ olmak bile fazla geliyor. Belli ki, mevcut siyasi
ko?ullar, bir süre daha, haftada bir de olsa bir gazetede düzenli yaz? yazmay?
anlams?z k?l?yor. Karar gazetesine yazmay? b?rak?yorum.”

?ki yaz? sürdü

Hükümete yak?n Yeni ?afak gazetesinden bir süre önce ayr?lan Ali Bayramo?lu,
ocak ay?n?n ilk haftas?nda kurulu?u s?ras?nda eski Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’na
yak?n yay?n politikas? izleyen Karar gazetesiyle anla?m??t?. Son dönemde
“Türkiye’de demokrasinin olu?mas? için Erdo?an’?n siyasi denklemden pasifize
edilmesi ilk ad?m olmal?d?r” aç?klamas?yla iktidara yak?n isimlerin tepkisini
çeken Ali Bayramo?lu, Karar gazetesinden yaln?zca iki yaz? sonra ayr?lm?? oldu.