5 duyurdu. Twitter hesab?ndan aç?klama yapan Ali Bayramo?lu, bir

5 gün önce ba?lad? bugün ayr?ld???n? duyurduAli Bayramo?lu Karar’dan ayr?ld?Karar Gazetesi yazar? Ali Bayramo?lu, sosyal medya hesab?ndan yapt??? aç?klamaile gazeteyle yollar?n? ay?rd???n? duyurdu.Twitter hesab?ndan aç?klama yapan Ali Bayramo?lu, bir programda eskiCumhurba?kan? Abdullah Gül’le ilgili sözlerinin çarp?t?ld???n? belirtti.Sald?r?lara maruz kald???n? yazan Bayramo?lu, “Bunlar?n amac?n?n i?i ba?ka birsiyasi mecraya ta??mak oldu?unu, haftada bir yaz? gönderdi?im Karar gazetesinesirayet etmeye ba?lad???n? görüyorum” ifadelerini kulland?.

Bayramo?lu’nun aç?klamas? ?öyle:”Bir televizyon program?nda, geldi?imiz a?amada ‘Türkiye’nin temel sorunununErdo?an’?n yönetim tarz? oldu?unu, Gül’ün ise seçimde ve iktidarda ona kar??ciddi bir alternatif olu?turdu?unu’ söyledim. Bunun üzerine pek de ?a??rt?c?olmayan, sald?r? ve çarp?tmalara maruz kald?m. Bunlar?n amac?n?n i?i ba?ka birsiyasi mecraya ta??mak oldu?unu, haftada bir yaz? gönderdi?im Karar gazetesinesirayet etmeye ba?lad???n? görüyorum. Havada uçu?an bu sald?r? mikrobunun’ta??y?c?s?’, ‘vesilesi’ olmak bile fazla geliyor. Belli ki, mevcut siyasiko?ullar, bir süre daha, haftada bir de olsa bir gazetede düzenli yaz? yazmay?anlams?z k?l?yor. Karar gazetesine yazmay? b?rak?yorum.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

“?ki yaz? sürdüHükümete yak?n Yeni ?afak gazetesinden bir süre önce ayr?lan Ali Bayramo?lu,ocak ay?n?n ilk haftas?nda kurulu?u s?ras?nda eski Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’nayak?n yay?n politikas? izleyen Karar gazetesiyle anla?m??t?. Son dönemde”Türkiye’de demokrasinin olu?mas? için Erdo?an’?n siyasi denklemden pasifizeedilmesi ilk ad?m olmal?d?r” aç?klamas?yla iktidara yak?n isimlerin tepkisiniçeken Ali Bayramo?lu, Karar gazetesinden yaln?zca iki yaz? sonra ayr?lm?? oldu.