Medus – t? ir salda arom?tiska viela, ko bites ražo sav?
organism?, p?rstr?d?jot no nekt?rijiem vai cit?m augu da??m iev?kto saldo
š?idrumu un p?c tam š?n?s to nogatavinot.4 P?c izcelsmes izš?ir:

·        
Ziedu medus – to ražo no ziedu nekt?ra,

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Lapu medus – tiek ražots no izsv?duma vai kukai?u
vielmai?as gala produktiem.5

Medus ir
produkts, kas satur 70 daž?das vielas, galvenok?rt vitam?nus, glikozi un  fruktozi. Medus sast?v? esošie og?hidr?ti
nepieciešami pr?ta darb?bai, k? ar? ener?ijai, kas tiek pat?r?ta fiziskaj?
darb?. Medus sast?v? ietilpst ar? t?das miner?lvielas, k? s?rs, dzelzs, jods,
magnijs, kalcijs, fosfors, hlors un r?dija s??i. Medus satur ar? veselu virkni
mikroelementu. Mikroelementiem, neraugoties uz to niec?go daudzumu, piem?t
?rk?rt?gi svar?ga loma organisma sist?mas darb?b?. P?c mikroelementu sast?va,
medus l?dzin?s cilv?ka plazmai.

Medus sast?v?
ietilpst cilv?kam ?rk?rt?gi svar?g?s organisk?s sk?bes: v?nsk?be, ?bolsk?be, piensk?be,
citronsk?be, un sk?be?sk?be, k? ar? fermenti: diast?ze, amil?ze, fosfat?ze.
Bišu medus satur ar? antibakteri?l?s un prets?n?šu hormon?l?s un
antidiab?tisk?s vielas un acetilhol?nu.

Medus ??miskais
sast?vs ir atkar?gs ar? no klimatiskajiem apst?k?iem, iev?kt? nekt?ra, bišu
rases, utt.6

Bišu vasks – t?
??miskais sast?vs nav viendab?gs, jo vasks ir daž?du vielu mais?jums. Vaska
galven?s sast?vda?as var iedal?t tr?s grup?s: saliktie ?teri – 70 – 74 %,
br?v?s tauksk?bes 13 – 15% un  pies?tin?tie og??de?raži 12 – 15%. Vasks, ?oti
mazos daudzumos, satur ar? kr?svielas, ?terisk?s e??as un miner?lvielas, kuras
tam pieš?ir rakstur?go smaržu un kr?su. Smarža veidojas ar?
no medus, putekš?iem un propolisa. 7

Svaigs vasks ir
balt? kr?s?, bet saskar? ar propolisu un putekš?iem tas k??st dzeltens.

Vaska sast?v?
ir ap 300 daž?du savienojumu – sve?i, miner?lvielas, og?hidr?ti, spirti, augu
pigmenti, saliktie esteri, br?v?s tauksk?bes un arom?tisk?s vielas, kas ir
visakt?v?k?s vaska sast?vda?as.8

Propoliss jeb bišu l?me – t?  ir sve?aina viela ar pat?kamu
smaržu. Ar to bites aizziež sava m?jok?a caurumus un starpas, p?rkl?j tr?došos
priekšmetus. Bites propolisu izmanto k? siltumizol?cijas materi?lu, jo tas v?ji
vada siltumu. Š? viela  aizkav?  p?šanu un pasarg? stropu no
nepat?kam?s smakas.9

Propolisa
sast?vs daž?dos literat?ras avotos tiek min?ts sav?d?ks. Tas var?tu b?t
atkar?gs no ekolo?iskiem un biolo?iskiem apst?k?iem: sugas, klimatiskiem
apst?k?iem, bišu rases un apk?rt?j?s faunas. Tabul? uzskat?mi varam
apl?kot propolisa sast?vu p?c daž?du autoru dom?m.